Table2text

written on 2021-09-13

title authors categories displaydate
CINS: Comprehensive Instruction for Few-shot Learning in Task-orientedDialog Systems Fei Mi, Yitong Li, Yasheng Wang, Xin Jiang, Qun Liu cs.CL, cs.LG 2021-09-10
Graphine: A Dataset for Graph-aware Terminology Definition Generation Zequn Liu, Shukai Wang, Yiyang Gu, Ruiyi Zhang, Ming Zhang, Sheng Wang cs.CL 2021-09-09
Smelting Gold and Silver for Improved Multilingual AMR-to-Text Generation Leonardo F. R. Ribeiro, Jonas Pfeiffer, Yue Zhang, Iryna Gurevych cs.CL 2021-09-08
NumGPT: Improving Numeracy Ability of Generative Pre-trained Models Zhihua Jin, Xin Jiang, Xingbo Wang, Qun Liu, Yong Wang, Xiaozhe Ren, Huamin Qu cs.CL, cs.LG 2021-09-07
Vision Guided Generative Pre-trained Language Models for Multimodal Abstractive Summarization Tiezheng Yu, Wenliang Dai, Zihan Liu, Pascale Fung cs.CL 2021-09-06
Transformer Models for Text Coherence Assessment Tushar Abhishek, Daksh Rawat, Manish Gupta, Vasudeva Varma cs.CL 2021-09-05
ConQX: Semantic Expansion of Spoken Queries for Intent Detection based on Conditioned Text Generation Eyup Halit Yilmaz, Cagri Toraman cs.CL, cs.AI 2021-09-02
OptAGAN: Entropy-based finetuning on text VAE-GAN Paolo Tirotta, Stefano Lodi cs.CL 2021-09-01
Plan-then-Generate: Controlled Data-to-Text Generation via Planning Yixuan Su, David Vandyke, Sihui Wang, Yimai Fang, Nigel Collier cs.CL 2021-08-31
Event Extraction as Natural Language Generation I-Hung Hsu, Kuan-Hao Huang, Elizabeth Boschee, Scott Miller, Prem Natarajan, Kai-Wei Chang, Nanyun Peng cs.CL, cs.AI 2021-08-29
Few-Shot Table-to-Text Generation with Prototype Memory Yixuan Su, Zaiqiao Meng, Simon Baker, Nigel Collier cs.CL 2021-08-27
Latent Tree Decomposition Parsers for AMR-to-Text Generation Lisa Jin, Daniel Gildea cs.CL 2021-08-27
Tree Decomposition Attention for AMR-to-Text Generation Lisa Jin, Daniel Gildea cs.CL 2021-08-27
Latent Space Energy-Based Model of Symbol-Vector Coupling for Text Generation and Classification Bo Pang, Ying Nian Wu cs.LG 2021-08-26
Using BERT Encoding and Sentence-Level Language Model for Sentence Ordering Melika Golestani, Seyedeh Zahra Razavi, Zeinab Borhanifard, Farnaz Tahmasebian, Hesham Faili cs.CL 2021-08-24
CGEMs: A Metric Model for Automatic Code Generation using GPT-3 Aishwarya Narasimhan, Krishna Prasad Agara Venkatesha Rao, Veena M B cs.AI 2021-08-23
A Neural Conversation Generation Model via Equivalent Shared Memory Investigation Changzhen Ji, Yating Zhang, Xiaozhong Liu, Adam Jatowt, Changlong Sun, Conghui Zhu, Tiejun Zhao cs.CL 2021-08-20
Table Caption Generation in Scholarly Documents Leveraging Pre-trained Language Models Junjie H. Xu, Kohei Shinden, Makoto P. Kato cs.CL 2021-08-18
GGP: A Graph-based Grouping Planner for Explicit Control of Long Text Generation Xuming Lin, Shaobo Cui, Zhongzhou Zhao, Wei Zhou, Ji Zhang, Haiqing Chen cs.CL 2021-08-18
Reusable Templates and Guides For Documenting Datasets and Models for Natural Language Processing and Generation: A Case Study of the HuggingFace and GEM Data and Model Cards Angelina McMillan-Major, Salomey Osei, Juan Diego Rodriguez, Pawan Sasanka Ammanamanchi, Sebastian Gehrmann, Yacine Jernite cs.DB, cs.CL 2021-08-16
A Single Example Can Improve Zero-Shot Data Generation Pavel Burnyshev, Valentin Malykh, Andrey Bout, Ekaterina Artemova, Irina Piontkovskaya cs.CL 2021-08-16
HiTab: A Hierarchical Table Dataset for Question Answering and Natural Language Generation Zhoujun Cheng, Haoyu Dong, Zhiruo Wang, Ran Jia, Jiaqi Guo, Yan Gao, Shi Han, Jian-Guang Lou, Dongmei Zhang cs.CL, cs.IR 2021-08-15
MTG: A Benchmarking Suite for Multilingual Text Generation Yiran Chen, Zhenqiao Song, Xianze Wu, Danqing Wang, Jingjing Xu, Jiaze Chen, Hao Zhou, Lei Li cs.CL 2021-08-13
Curriculum Learning: A Regularization Method for Efficient and Stable Billion-Scale GPT Model Pre-Training Conglong Li, Minjia Zhang, Yuxiong He cs.LG, cs.DC 2021-08-13
IntenT5: Search Result Diversification using Causal Language Models Sean MacAvaney, Craig Macdonald, Roderick Murray-Smith, Iadh Ounis cs.IR 2021-08-09
Controlled Text Generation as Continuous Optimization with Multiple Constraints Sachin Kumar, Eric Malmi, Aliaksei Severyn, Yulia Tsvetkov cs.CL 2021-08-04
Exploiting BERT For Multimodal Target Sentiment Classification Through Input Space Translation Zaid Khan, Yun Fu cs.CL, cs.CV 2021-08-03
Logic-Consistency Text Generation from Semantic Parses Chang Shu, Yusen Zhang, Xiangyu Dong, Peng Shi, Tao Yu, Rui Zhang cs.CL 2021-08-02
Neural Rule-Execution Tracking Machine For Transformer-Based Text Generation Yufei Wang, Can Xu, Huang Hu, Chongyang Tao, Stephen Wan, Mark Dras, Mark Johnson, Daxin Jiang cs.CL 2021-07-27
WikiGraphs: A Wikipedia Text - Knowledge Graph Paired Dataset Luyu Wang, Yujia Li, Ozlem Aslan, Oriol Vinyals cs.CL, cs.AI 2021-07-20
Generative Pretraining for Paraphrase Evaluation Jack Weston, Raphael Lenain, Udeepa Meepegama, Emil Fristed cs.CL, cs.LG 2021-07-17
Robust Learning for Text Classification with Multi-source Noise Simulation and Hard Example Mining Guowei Xu, Wenbiao Ding, Weiping Fu, Zhongqin Wu, Zitao Liu cs.CL, cs.AI 2021-07-15
From Machine Translation to Code-Switching: Generating High-Quality Code-Switched Text Ishan Tarunesh, Syamantak Kumar, Preethi Jyothi cs.CL 2021-07-14
Direct speech-to-speech translation with discrete units Ann Lee, Peng-Jen Chen, Changhan Wang, Jiatao Gu, Xutai Ma, Adam Polyak, Yossi Adi, Qing He, Yun Tang, Juan Pino, Wei-Ning Hsu cs.CL, cs.LG, eess.AS 2021-07-12
HinGE: A Dataset for Generation and Evaluation of Code-Mixed Hinglish Text Vivek Srivastava, Mayank Singh cs.CL 2021-07-08
On Training Instance Selection for Few-Shot Neural Text Generation Ernie Chang, Xiaoyu Shen, Hui-Syuan Yeh, Vera Demberg cs.CL, cs.LG 2021-07-07
Structured Denoising Diffusion Models in Discrete State-Spaces Jacob Austin, Daniel D. Johnson, Jonathan Ho, Daniel Tarlow, Rianne van den Berg cs.LG, cs.AI, cs.CL, cs.CV 2021-07-07
Scarecrow: A Framework for Scrutinizing Machine Text Yao Dou, Maxwell Forbes, Rik Koncel-Kedziorski, Noah A. Smith, Yejin Choi cs.CL 2021-07-02
Topic-to-Essay Generation with Comprehensive Knowledge Enhancement Zhiyue Liu, Jiahai Wang, Zhenghong Li cs.CL 2021-06-29
DeltaLM: Encoder-Decoder Pre-training for Language Generation and Translation by Augmenting Pretrained Multilingual Encoders Shuming Ma, Li Dong, Shaohan Huang, Dongdong Zhang, Alexandre Muzio, Saksham Singhal, Hany Hassan Awadalla, Xia Song, Furu Wei cs.CL 2021-06-25
Membership Inference on Word Embedding and Beyond Saeed Mahloujifar, Huseyin A. Inan, Melissa Chase, Esha Ghosh, Marcello Hasegawa cs.CL, cs.AI, cs.CR, cs.LG 2021-06-21
Do Encoder Representations of Generative Dialogue Models Encode Sufficient Information about the Task ? Prasanna Parthasarathi, Joelle Pineau, Sarath Chandar cs.CL 2021-06-20
JointGT: Graph-Text Joint Representation Learning for Text Generation from Knowledge Graphs Pei Ke, Haozhe Ji, Yu Ran, Xin Cui, Liwei Wang, Linfeng Song, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang cs.CL, cs.AI 2021-06-19
Zero-Shot Controlled Generation with Encoder-Decoder Transformers Devamanyu Hazarika, Mahdi Namazifar, Dilek Hakkani-Tür cs.CL, cs.AI 2021-06-11
AUGNLG: Few-shot Natural Language Generation using Self-trained Data Augmentation Xinnuo Xu, Guoyin Wang, Young-Bum Kim, Sungjin Lee cs.CL 2021-06-10
AGGGEN: Ordering and Aggregating while Generating Xinnuo Xu, Ondřej Dušek, Verena Rieser, Ioannis Konstas cs.CL 2021-06-10
Turing: an Accurate and Interpretable Multi-Hypothesis Cross-Domain Natural Language Database Interface Peng Xu, Wenjie Zi, Hamidreza Shahidi, Ákos Kádár, Keyi Tang, Wei Yang, Jawad Ateeq, Harsh Barot, Meidan Alon, Yanshuai Cao cs.CL 2021-06-08
Neural semi-Markov CRF for Monolingual Word Alignment Wuwei Lan, Chao Jiang, Wei Xu cs.CL 2021-06-04
Defending against Backdoor Attacks in Natural Language Generation Chun Fan, Xiaoya Li, Yuxian Meng, Xiaofei Sun, Xiang Ao, Fei Wu, Jiwei Li, Tianwei Zhang cs.CL 2021-06-03
ZmBART: An Unsupervised Cross-lingual Transfer Framework for Language Generation Kaushal Kumar Maurya, Maunendra Sankar Desarkar, Yoshinobu Kano, Kumari Deepshikha cs.CL, cs.AI, cs.LG 2021-06-03
Sketch and Refine: Towards Faithful and Informative Table-to-Text Generation Peng Wang, Junyang Lin, An Yang, Chang Zhou, Yichang Zhang, Jingren Zhou, Hongxia Yang cs.CL 2021-05-31
Grammar Accuracy Evaluation (GAE): Quantifiable Intrinsic Evaluation of Machine Translation Models Dojun Park, Youngjin Jang, Harksoo Kim cs.CL 2021-05-29
Annotation Inconsistency and Entity Bias in MultiWOZ Kun Qian, Ahmad Beirami, Zhouhan Lin, Ankita De, Alborz Geramifard, Zhou Yu, Chinnadhurai Sankar cs.CL 2021-05-29
OTTers: One-turn Topic Transitions for Open-Domain Dialogue Karin Sevegnani, David M. Howcroft, Ioannis Konstas, Verena Rieser cs.CL 2021-05-28
Data Augmentation for Text Generation Without Any Augmented Data Wei Bi, Huayang Li, Jiacheng Huang cs.CL, cs.AI 2021-05-28
Generative Adversarial Imitation Learning for Empathy-based AI Pratyush Muthukumar, Karishma Muthukumar, Deepan Muthirayan, Pramod Khargonekar cs.CL 2021-05-27
Empirical Error Modeling Improves Robustness of Noisy Neural Sequence Labeling Marcin Namysl, Sven Behnke, Joachim Köhler cs.CL 2021-05-25
Controlling Text Edition by Changing Answers of Specific Questions Lei Sha, Patrick Hohenecker, Thomas Lukasiewicz cs.CL, cs.AI, cs.LG 2021-05-23
Pretrained Language Models for Text Generation: A Survey Junyi Li, Tianyi Tang, Wayne Xin Zhao, Ji-Rong Wen cs.CL, cs.AI 2021-05-21
Towards a Universal NLG for Dialogue Systems and Simulators with Future Bridging Philipp Ennen, Yen-Ting Lin, Ali Girayhan Ozbay, Ferdinando Insalata, Maolin Li, Ye Tian, Sepehr Jalali, Da-shan Shiu cs.CL, cs.AI, cs.LG 2021-05-21
Retrieval-Augmented Transformer-XL for Close-Domain Dialog Generation Giovanni Bonetta, Rossella Cancelliere, Ding Liu, Paul Vozila cs.CL, cs.AI 2021-05-19
Long Text Generation by Modeling Sentence-Level and Discourse-Level Coherence Jian Guan, Xiaoxi Mao, Changjie Fan, Zitao Liu, Wenbiao Ding, Minlie Huang cs.CL 2021-05-19
CoTexT: Multi-task Learning with Code-Text Transformer Long Phan, Hieu Tran, Daniel Le, Hieu Nguyen, James Anibal, Alec Peltekian, Yanfang Ye cs.AI, cs.PL 2021-05-18
Stage-wise Fine-tuning for Graph-to-Text Generation Qingyun Wang, Semih Yavuz, Victoria Lin, Heng Ji, Nazneen Rajani cs.CL, cs.AI 2021-05-17
R2D2: Relational Text Decoding with Transformers Aryan Arbabi, Mingqiu Wang, Laurent El Shafey, Nan Du, Izhak Shafran cs.CL 2021-05-10
Knowledge-based Review Generation by Coherence Enhanced Text Planning Junyi Li, Wayne Xin Zhao, Zhicheng Wei, Nicholas Jing Yuan, Ji-Rong Wen cs.CL 2021-05-09
Neural Text Generation with Part-of-Speech Guided Softmax Zhixian Yang, Xiaojun Wan cs.CL, cs.AI 2021-05-08
Hidden Backdoors in Human-Centric Language Models Shaofeng Li, Hui Liu, Tian Dong, Benjamin Zi Hao Zhao, Minhui Xue, Haojin Zhu, Jialiang Lu cs.CL, cs.CR 2021-05-01
Mitigating Political Bias in Language Models Through Reinforced Calibration Ruibo Liu, Chenyan Jia, Jason Wei, Guangxuan Xu, Lili Wang, Soroush Vosoughi cs.CL, cs.AI 2021-04-30
Text Generation with Deep Variational GAN Mahmoud Hossam, Trung Le, Michael Papasimeon, Viet Huynh, Dinh Phung cs.LG, cs.AI, cs.CL, I.2.0; I.2.7; I.5.0 2021-04-27
A Token-level Reference-free Hallucination Detection Benchmark for Free-form Text Generation Tianyu Liu, Yizhe Zhang, Chris Brockett, Yi Mao, Zhifang Sui, Weizhu Chen, Bill Dolan cs.CL, cs.AI 2021-04-18
Learning to Reason for Text Generation from Scientific Tables Nafise Sadat Moosavi, Andreas Rücklé, Dan Roth, Iryna Gurevych cs.CL 2021-04-16
ProphetNet-X: Large-Scale Pre-training Models for English, Chinese, Multi-lingual, Dialog, and Code Generation Weizhen Qi, Yeyun Gong, Yu Yan, Can Xu, Bolun Yao, Bartuer Zhou, Biao Cheng, Daxin Jiang, Jiusheng Chen, Ruofei Zhang, Houqiang Li, Nan Duan cs.CL 2021-04-16
ExplaGraphs: An Explanation Graph Generation Task for Structured Commonsense Reasoning Swarnadeep Saha, Prateek Yadav, Lisa Bauer, Mohit Bansal cs.CL, cs.AI 2021-04-15
Data-QuestEval: A Referenceless Metric for Data to Text Semantic Evaluation Clément Rebuffel, Thomas Scialom, Laure Soulier, Benjamin Piwowarski, Sylvain Lamprier, Jacopo Staiano, Geoffrey Scoutheeten, Patrick Gallinari cs.CL 2021-04-15
Plot-guided Adversarial Example Construction for Evaluating Open-domain Story Generation Sarik Ghazarian, Zixi Liu, Akash SM, Ralph Weischedel, Aram Galstyan, Nanyun Peng cs.CL, cs.LG 2021-04-12
StylePTB: A Compositional Benchmark for Fine-grained Controllable Text Style Transfer Yiwei Lyu, Paul Pu Liang, Hai Pham, Eduard Hovy, Barnabás Póczos, Ruslan Salakhutdinov, Louis-Philippe Morency cs.CL, cs.AI, cs.LG 2021-04-12
WakaVT: A Sequential Variational Transformer for Waka Generation Yuka Takeishi, Mingxuan Niu, Jing Luo, Zhong Jin, Xinyu Yang cs.CL, cs.AI 2021-04-01
FeTaQA: Free-form Table Question Answering Linyong Nan, Chiachun Hsieh, Ziming Mao, Xi Victoria Lin, Neha Verma, Rui Zhang, Wojciech Kryściński, Nick Schoelkopf, Riley Kong, Xiangru Tang, Murori Mutuma, Ben Rosand, Isabel Trindade, Renusree Bandaru, Jacob Cunningham, Caiming Xiong, Dragomir Radev cs.CL 2021-04-01
On Hallucination and Predictive Uncertainty in Conditional Language Generation Yijun Xiao, William Yang Wang cs.CL 2021-03-28
Data Augmentation in Natural Language Processing: A Novel Text Generation Approach for Long and Short Text Classifiers Markus Bayer, Marc-André Kaufhold, Björn Buchhold, Marcel Keller, Jörg Dallmeyer, Christian Reuter cs.CL, cs.AI 2021-03-26
Attribute Alignment: Controlling Text Generation from Pre-trained Language Models Dian Yu, Kenji Sagae, Zhou Yu cs.CL 2021-03-20
Structural Adapters in Pretrained Language Models for AMR-to-text Generation Leonardo F. R. Ribeiro, Yue Zhang, Iryna Gurevych cs.CL 2021-03-16
Get Your Vitamin C! Robust Fact Verification with Contrastive Evidence Tal Schuster, Adam Fisch, Regina Barzilay cs.CL, cs.IR, cs.LG 2021-03-15
Topical Language Generation using Transformers Rohola Zandie, Mohammad H. Mahoor cs.CL, cs.AI 2021-03-11
Causal-aware Safe Policy Improvement for Task-oriented dialogue Govardana Sachithanandam Ramachandran, Kazuma Hashimoto, Caiming Xiong cs.CL, cs.AI, cs.LG 2021-03-10
Text Simplification by Tagging Kostiantyn Omelianchuk, Vipul Raheja, Oleksandr Skurzhanskyi cs.CL 2021-03-08
InFillmore: Neural Frame Lexicalization for Narrative Text Infilling Jiefu Ou, Nathaniel Weir, Anton Belyy, Felix Yu, Benjamin Van Durme cs.CL 2021-03-08
Towards Faithfulness in Open Domain Table-to-text Generation from an Entity-centric View Tianyu Liu, Xin Zheng, Baobao Chang, Zhifang Sui cs.CL, cs.AI 2021-02-17
Structural Information Preserving for Graph-to-Text Generation Linfeng Song, Ante Wang, Jinsong Su, Yue Zhang, Kun Xu, Yubin Ge, Dong Yu cs.CL 2021-02-12
Generating Synthetic Text Data to Evaluate Causal Inference Methods Zach Wood-Doughty, Ilya Shpitser, Mark Dredze cs.CL 2021-02-10
Neural Data-to-Text Generation with LM-based Text Augmentation Ernie Chang, Xiaoyu Shen, Dawei Zhu, Vera Demberg, Hui Su cs.CL 2021-02-06
Does the Order of Training Samples Matter? Improving Neural Data-to-Text Generation with Curriculum Learning Ernie Chang, Hui-Syuan Yeh, Vera Demberg cs.CL 2021-02-06
Jointly Improving Language Understanding and Generation with Quality-Weighted Weak Supervision of Automatic Labeling Ernie Chang, Vera Demberg, Alex Marin cs.CL, cs.AI 2021-02-06
Controlling Hallucinations at Word Level in Data-to-Text Generation Clément Rebuffel, Marco Roberti, Laure Soulier, Geoffrey Scoutheeten, Rossella Cancelliere, Patrick Gallinari cs.CL, cs.AI, cs.LG, cs.NE, 68T50 (Primary), 68T07 (Secondary), 68T05, I.2.6; I.2.7 2021-02-04
Data-to-text Generation with Macro Planning Ratish Puduppully, Mirella Lapata cs.CL 2021-02-04
GUIGAN: Learning to Generate GUI Designs Using Generative Adversarial Networks Tianming Zhao, Chunyang Chen, Yuanning Liu, Xiaodong Zhu cs.HC, cs.CV, cs.LG, cs.SE 2021-01-25
Generating (Formulaic) Text by Splicing Together Nearest Neighbors Sam Wiseman, Arturs Backurs, Karl Stratos cs.CL, cs.LG 2021-01-20
What Makes Good In-Context Examples for GPT-$3$? Jiachang Liu, Dinghan Shen, Yizhe Zhang, Bill Dolan, Lawrence Carin, Weizhu Chen cs.CL 2021-01-17
Narration Generation for Cartoon Videos Nikos Papasarantopoulos, Shay B. Cohen cs.CL 2021-01-17
Transforming Multi-Conditioned Generation from Meaning Representation Joosung Lee cs.CL, cs.AI 2021-01-12
Political Depolarization of News Articles Using Attribute-aware Word Embeddings Ruibo Liu, Lili Wang, Chenyan Jia, Soroush Vosoughi cs.CL, cs.AI 2021-01-05
Prefix-Tuning: Optimizing Continuous Prompts for Generation Xiang Lisa Li, Percy Liang cs.CL 2021-01-01
DISCOS: Bridging the Gap between Discourse Knowledge and Commonsense Knowledge Tianqing Fang, Hongming Zhang, Weiqi Wang, Yangqiu Song, Bin He cs.CL, cs.AI 2021-01-01
Continual Learning in Task-Oriented Dialogue Systems Andrea Madotto, Zhaojiang Lin, Zhenpeng Zhou, Seungwhan Moon, Paul Crook, Bing Liu, Zhou Yu, Eunjoon Cho, Zhiguang Wang cs.CL, cs.AI 2020-12-31
Generating Wikipedia Article Sections from Diverse Data Sources Mingda Chen, Sam Wiseman, Kevin Gimpel cs.CL 2020-12-29
Interpretable NLG for Task-oriented Dialogue Systems with Heterogeneous Rendering Machines Yangming Li, Kaisheng Yao cs.CL 2020-12-29
Towards Neural Programming Interfaces Zachary C. Brown, Nathaniel Robinson, David Wingate, Nancy Fulda cs.CL, cs.AI 2020-12-10
Denoising Pre-Training and Data Augmentation Strategies for Enhanced RDF Verbalization with Transformers Sebastien Montella, Betty Fabre, Tanguy Urvoy, Johannes Heinecke, Lina Rojas-Barahona cs.CL 2020-12-01
Latent Template Induction with Gumbel-CRFs Yao Fu, Chuanqi Tan, Bin Bi, Mosha Chen, Yansong Feng, Alexander M. Rush cs.CL, cs.AI, cs.LG 2020-11-29
TaylorGAN: Neighbor-Augmented Policy Update for Sample-Efficient Natural Language Generation Chun-Hsing Lin, Siang-Ruei Wu, Hung-Yi Lee, Yun-Nung Chen cs.CL, cs.LG 2020-11-27
DORB: Dynamically Optimizing Multiple Rewards with Bandits Ramakanth Pasunuru, Han Guo, Mohit Bansal cs.CL, cs.AI, cs.LG 2020-11-15
A Gold Standard Methodology for Evaluating Accuracy in Data-To-Text Systems Craig Thomson, Ehud Reiter cs.CL 2020-11-08
Best Practices for Data-Efficient Modeling in NLG:How to Train Production-Ready Neural Models with Less Data Ankit Arun, Soumya Batra, Vikas Bhardwaj, Ashwini Challa, Pinar Donmez, Peyman Heidari, Hakan Inan, Shashank Jain, Anuj Kumar, Shawn Mei, Karthik Mohan, Michael White cs.CL 2020-11-08
SeqGenSQL – A Robust Sequence Generation Model for Structured Query Language Ning Li, Bethany Keller, Mark Butler, Daniel Cer cs.AI 2020-11-07
Machine Generation and Detection of Arabic Manipulated and Fake News El Moatez Billah Nagoudi, AbdelRahim Elmadany, Muhammad Abdul-Mageed, Tariq Alhindi, Hasan Cavusoglu cs.CL, cs.LG 2020-11-05
Video Generative Adversarial Networks: A Review Nuha Aldausari, Arcot Sowmya, Nadine Marcus, Gelareh Mohammadi cs.CV, cs.LG, eess.IV 2020-11-04
Data Augmentation for End-to-end Code-switching Speech Recognition Chenpeng Du, Hao Li, Yizhou Lu, Lan Wang, Yanmin Qian cs.CL, eess.AS 2020-11-04
Conditioned Text Generation with Transfer for Closed-Domain Dialogue Systems Stéphane d’Ascoli, Alice Coucke, Francesco Caltagirone, Alexandre Caulier, Marc Lelarge cs.CL, cs.AI, cs.LG 2020-11-03
Data-to-Text Generation with Iterative Text Editing Zdeněk Kasner, Ondřej Dušek cs.CL, I.2.7 2020-11-03
Topic-Centric Unsupervised Multi-Document Summarization of Scientific and News Articles Amanuel Alambo, Cori Lohstroh, Erik Madaus, Swati Padhee, Brandy Foster, Tanvi Banerjee, Krishnaprasad Thirunarayan, Michael Raymer cs.CL, cs.IR, cs.LG 2020-11-03
Deep Learning for Text Style Transfer: A Survey Di Jin, Zhijing Jin, Zhiting Hu, Olga Vechtomova, Rada Mihalcea cs.CL, cs.AI, cs.LG 2020-11-01
Personalized Multimodal Feedback Generation in Education Haochen Liu, Zitao Liu, Zhongqin Wu, Jiliang Tang cs.CL, cs.AI 2020-10-31
Fusion Models for Improved Visual Captioning Marimuthu Kalimuthu, Aditya Mogadala, Marius Mosbach, Dietrich Klakow cs.CV, cs.AI, cs.CL, cs.LG 2020-10-28
NeuroLogic Decoding: (Un)supervised Neural Text Generation with Predicate Logic Constraints Ximing Lu, Peter West, Rowan Zellers, Ronan Le Bras, Chandra Bhagavatula, Yejin Choi cs.CL 2020-10-24
Go Figure! A Meta Evaluation of Factuality in Summarization Saadia Gabriel, Asli Celikyilmaz, Rahul Jha, Yejin Choi, Jianfeng Gao cs.CL 2020-10-24
Multilingual Speech Translation with Efficient Finetuning of Pretrained Models Xian Li, Changhan Wang, Yun Tang, Chau Tran, Yuqing Tang, Juan Pino, Alexei Baevski, Alexis Conneau, Michael Auli cs.CL 2020-10-24
CaM-Gen:Causally-aware Metric-guided Text Generation Navita Goyal, Roodram Paneri, Ayush Agarwal, Udit Kalani, Abhilasha Sancheti, Niyati Chhaya cs.CL 2020-10-24
Large Scale Knowledge Graph Based Synthetic Corpus Generation for Knowledge-Enhanced Language Model Pre-training Oshin Agarwal, Heming Ge, Siamak Shakeri, Rami Al-Rfou cs.CL 2020-10-23
Detecting and Exorcising Statistical Demons from Language Models with Anti-Models of Negative Data Michael L. Wick, Kate Silverstein, Jean-Baptiste Tristan, Adam Pocock, Mark Johnson cs.CL, cs.AI, cs.LG 2020-10-22
Multi-dimensional Style Transfer for Partially Annotated Data using Language Models as Discriminators Navita Goyal, Balaji Vasan Srinivasan, Anandhavelu N, Abhilasha Sancheti cs.CL 2020-10-22
PARENTing via Model-Agnostic Reinforcement Learning to Correct Pathological Behaviors in Data-to-Text Generation Clément Rebuffel, Laure Soulier, Geoffrey Scoutheeten, Patrick Gallinari cs.CL 2020-10-21
Chart-to-Text: Generating Natural Language Descriptions for Charts by Adapting the Transformer Model Jason Obeid, Enamul Hoque cs.CL, cs.AI 2020-10-18
RiSAWOZ: A Large-Scale Multi-Domain Wizard-of-Oz Dataset with Rich Semantic Annotations for Task-Oriented Dialogue Modeling Jun Quan, Shian Zhang, Qian Cao, Zizhong Li, Deyi Xiong cs.CL 2020-10-17
Learning Better Representation for Tables by Self-Supervised Tasks Liang Li, Can Ma, Yinliang Yue, Linjun Shou, Dayong Hu cs.CL 2020-10-15
Grammatical Error Correction in Low Error Density Domains: A New Benchmark and Analyses Simon Flachs, Ophélie Lacroix, Helen Yannakoudakis, Marek Rei, Anders Søgaard cs.CL 2020-10-15
Neural Deepfake Detection with Factual Structure of Text Wanjun Zhong, Duyu Tang, Zenan Xu, Ruize Wang, Nan Duan, Ming Zhou, Jiahai Wang, Jian Yin cs.CL 2020-10-15
ReviewRobot: Explainable Paper Review Generation based on Knowledge Synthesis Qingyun Wang, Qi Zeng, Lifu Huang, Kevin Knight, Heng Ji, Nazneen Fatema Rajani cs.CL, cs.AI 2020-10-13
Improving Text Generation with Student-Forcing Optimal Transport Guoyin Wang, Chunyuan Li, Jianqiao Li, Hao Fu, Yuh-Chen Lin, Liqun Chen, Yizhe Zhang, Chenyang Tao, Ruiyi Zhang, Wenlin Wang, Dinghan Shen, Qian Yang, Lawrence Carin cs.CL, cs.LG 2020-10-12
Controlled Hallucinations: Learning to Generate Faithfully from Noisy Data Katja Filippova cs.CL 2020-10-12
A Sentiment-Controllable Topic-to-Essay Generator with Topic Knowledge Graph Lin Qiao, Jianhao Yan, Fandong Meng, Zhendong Yang, Jie Zhou cs.CL 2020-10-12
Evaluating Factuality in Generation with Dependency-level Entailment Tanya Goyal, Greg Durrett cs.CL 2020-10-12
On Long-Tailed Phenomena in Neural Machine Translation Vikas Raunak, Siddharth Dalmia, Vivek Gupta, Florian Metze cs.CL, cs.AI, cs.LG 2020-10-10
Adversarial Self-Supervised Data-Free Distillation for Text Classification Xinyin Ma, Yongliang Shen, Gongfan Fang, Chen Chen, Chenghao Jia, Weiming Lu cs.CL, cs.AI 2020-10-10
A Survey of Knowledge-Enhanced Text Generation Wenhao Yu, Chenguang Zhu, Zaitang Li, Zhiting Hu, Qingyun Wang, Heng Ji, Meng Jiang cs.CL, cs.AI, cs.LG 2020-10-09
Lightweight, Dynamic Graph Convolutional Networks for AMR-to-Text Generation Yan Zhang, Zhijiang Guo, Zhiyang Teng, Wei Lu, Shay B. Cohen, Zuozhu Liu, Lidong Bing cs.CL 2020-10-09
A Cascade Approach to Neural Abstractive Summarization with Content Selection and Fusion Logan Lebanoff, Franck Dernoncourt, Doo Soon Kim, Walter Chang, Fei Liu cs.CL 2020-10-08
Stepwise Extractive Summarization and Planning with Structured Transformers Shashi Narayan, Joshua Maynez, Jakub Adamek, Daniele Pighin, Blaž Bratanič, Ryan McDonald cs.CL 2020-10-06
Investigating African-American Vernacular English in Transformer-Based Text Generation Sophie Groenwold, Lily Ou, Aesha Parekh, Samhita Honnavalli, Sharon Levy, Diba Mirza, William Yang Wang cs.CL, cs.AI 2020-10-06
Learning Visual-Semantic Embeddings for Reporting Abnormal Findings on Chest X-rays Jianmo Ni, Chun-Nan Hsu, Amilcare Gentili, Julian McAuley cs.CV, cs.CL 2020-10-06
KGPT: Knowledge-Grounded Pre-Training for Data-to-Text Generation Wenhu Chen, Yu Su, Xifeng Yan, William Yang Wang cs.CL, cs.AI 2020-10-05
PAIR: Planning and Iterative Refinement in Pre-trained Transformers for Long Text Generation Xinyu Hua, Lu Wang cs.CL 2020-10-05
GenAug: Data Augmentation for Finetuning Text Generators Steven Y. Feng, Varun Gangal, Dongyeop Kang, Teruko Mitamura, Eduard Hovy cs.CL, cs.AI, cs.LG 2020-10-05
Transformer-Based Neural Text Generation with Syntactic Guidance Yinghao Li, Rui Feng, Isaac Rehg, Chao Zhang cs.CL 2020-10-05
Partially-Aligned Data-to-Text Generation with Distant Supervision Zihao Fu, Bei Shi, Wai Lam, Lidong Bing, Zhiyuan Liu cs.CL 2020-10-03
Continual Learning for Natural Language Generation in Task-oriented Dialog Systems Fei Mi, Liangwei Chen, Mengjie Zhao, Minlie Huang, Boi Faltings cs.CL, cs.LG 2020-10-02
Learning from Mistakes: Combining Ontologies via Self-Training for Dialogue Generation Lena Reed, Vrindavan Harrison, Shereen Oraby, Dilek Hakkani-Tur, Marilyn Walker cs.CL 2020-09-30
Utterance-level Dialogue Understanding: An Empirical Study Deepanway Ghosal, Navonil Majumder, Rada Mihalcea, Soujanya Poria cs.CL 2020-09-29
iNLTK: Natural Language Toolkit for Indic Languages Gaurav Arora cs.CL 2020-09-26
Language Generation with Multi-Hop Reasoning on Commonsense Knowledge Graph Haozhe Ji, Pei Ke, Shaohan Huang, Furu Wei, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang cs.CL 2020-09-24
RealToxicityPrompts: Evaluating Neural Toxic Degeneration in Language Models Samuel Gehman, Suchin Gururangan, Maarten Sap, Yejin Choi, Noah A. Smith cs.CL 2020-09-24
Content Planning for Neural Story Generation with Aristotelian Rescoring Seraphina Goldfarb-Tarrant, Tuhin Chakrabarty, Ralph Weischedel, Nanyun Peng cs.CL, cs.AI 2020-09-21
Prior Art Search and Reranking for Generated Patent Text Jieh-Sheng Lee, Jieh Hsiang cs.CL 2020-09-19
Text Generation by Learning from Off-Policy Demonstrations Richard Yuanzhe Pang, He He cs.CL, cs.LG 2020-09-16
Knowledge Graphs for Multilingual Language Translation and Generation Diego Moussallem cs.CL 2020-09-16
A Comparison of LSTM and BERT for Small Corpus Aysu Ezen-Can cs.CL, cs.LG 2020-09-11
Modern Methods for Text Generation Dimas Munoz Montesinos cs.CL, cs.LG 2020-09-10
Leam: An Interactive System for In-situ Visual Text Analysis Sajjadur Rahman, Peter Griggs, Çağatay Demiralp cs.DB, cs.CL, cs.HC 2020-09-08
Robust Conversational AI with Grounded Text Generation Jianfeng Gao, Baolin Peng, Chunyuan Li, Jinchao Li, Shahin Shayandeh, Lars Liden, Heung-Yeung Shum cs.AI, cs.CL 2020-09-07
Black Box to White Box: Discover Model Characteristics Based on Strategic Probing Josh Kalin, Matthew Ciolino, David Noever, Gerry Dozier cs.LG, stat.ML 2020-09-07
Adversarial Watermarking Transformer: Towards Tracing Text Provenance with Data Hiding Sahar Abdelnabi, Mario Fritz cs.CR, cs.CL, cs.CY, cs.LG, I.2.7 2020-09-07
Tweet to News Conversion: An Investigation into Unsupervised Controllable Text Generation Zishan Ahmad, Mukuntha N S, Asif Ekbal, Pushpak Bhattacharyya cs.CL, cs.LG 2020-08-21
Learning to Create Better Ads: Generation and Ranking Approaches for Ad Creative Refinement Shaunak Mishra, Manisha Verma, Yichao Zhou, Kapil Thadani, Wei Wang cs.CL, cs.IR, cs.LG 2020-08-17
Language Models as Few-Shot Learner for Task-Oriented Dialogue Systems Andrea Madotto, Zihan Liu, Zhaojiang Lin, Pascale Fung cs.CL, cs.LG 2020-08-14
The Language Interpretability Tool: Extensible, Interactive Visualizations and Analysis for NLP Models Ian Tenney, James Wexler, Jasmijn Bastings, Tolga Bolukbasi, Andy Coenen, Sebastian Gehrmann, Ellen Jiang, Mahima Pushkarna, Carey Radebaugh, Emily Reif, Ann Yuan cs.CL 2020-08-12
Navigating Human Language Models with Synthetic Agents Philip Feldman, Antonio Bucchiarone cs.AI, cs.CL, cs.MA, I.2; I.6; J.4 2020-08-10
Neural Language Generation: Formulation, Methods, and Evaluation Cristina Garbacea, Qiaozhu Mei cs.CL, cs.AI, cs.LG 2020-07-31
Multimodal Dialogue State Tracking By QA Approach with Data Augmentation Xiangyang Mou, Brandyn Sigouin, Ian Steenstra, Hui Su cs.CL 2020-07-20
Investigating Pretrained Language Models for Graph-to-Text Generation Leonardo F. R. Ribeiro, Martin Schmitt, Hinrich Schütze, Iryna Gurevych cs.CL 2020-07-16
Modeling Coherency in Generated Emails by Leveraging Deep Neural Learners Avisha Das, Rakesh M. Verma cs.CL 2020-07-14
Deep Transformer based Data Augmentation with Subword Units for Morphologically Rich Online ASR Balázs Tarján, György Szaszák, Tibor Fegyó, Péter Mihajlik eess.AS, cs.CL 2020-07-14

Previous