Knowledge

written on 2024-06-01

title authors categories displaydate
Who Writes the Review, Human or AI? Panagiotis C. Theocharopoulos, Spiros V. Georgakopoulos, Sotiris K. Tasoulis, Vassilis P. Plagianakos cs.CL 2024-05-30
Kernel Language Entropy: Fine-grained Uncertainty Quantification for LLMs from Semantic Similarities Alexander Nikitin, Jannik Kossen, Yarin Gal, Pekka Marttinen cs.LG, cs.AI, cs.CL 2024-05-30
Large Language Model Watermark Stealing With Mixed Integer Programming Zhaoxi Zhang, Xiaomei Zhang, Yanjun Zhang, Leo Yu Zhang, Chao Chen, Shengshan Hu, Asif Gill, Shirui Pan cs.CR, cs.AI 2024-05-30
WRDScore: New Metric for Evaluation of Natural Language Generation Models Ravil Mussabayev cs.CL, cs.AI 2024-05-29
MetaToken: Detecting Hallucination in Image Descriptions by Meta Classification Laura Fieback, Jakob Spiegelberg, Hanno Gottschalk cs.CV, cs.CL, cs.LG, I.4 2024-05-29
Alt4Blind: A User Interface to Simplify Charts Alt-Text Creation Omar Moured, Shahid Ali Farooqui, Karin Muller, Sharifeh Fadaeijouybari, Thorsten Schwarz, Mohammed Javed, Rainer Stiefelhagen cs.CV, cs.HC 2024-05-29
LMO-DP: Optimizing the Randomization Mechanism for Differentially Private Fine-Tuning (Large) Language Models Qin Yang, Meisam Mohammad, Han Wang, Ali Payani, Ashish Kundu, Kai Shu, Yan Yan, Yuan Hong cs.CR, cs.CL, cs.LG 2024-05-29
Augmenting Textual Generation via Topology Aware Retrieval Yu Wang, Nedim Lipka, Ruiyi Zhang, Alexa Siu, Yuying Zhao, Bo Ni, Xin Wang, Ryan Rossi, Tyler Derr cs.IR 2024-05-27
A Library for Automatic Natural Language Generation of Spanish Texts Silvia García-Méndez, Milagros Fernández-Gavilanes, Enrique Costa-Montenegro, Jonathan Juncal-Martínez, F. Javier González-Castaño cs.CL 2024-05-27
On the Noise Robustness of In-Context Learning for Text Generation Hongfu Gao, Feipeng Zhang, Wenyu Jiang, Jun Shu, Feng Zheng, Hongxin Wei cs.CL, cs.LG 2024-05-27
ECG Semantic Integrator (ESI): A Foundation ECG Model Pretrained with LLM-Enhanced Cardiological Text Han Yu, Peikun Guo, Akane Sano eess.SP, cs.AI 2024-05-26
Certifiably Robust RAG against Retrieval Corruption Chong Xiang, Tong Wu, Zexuan Zhong, David Wagner, Danqi Chen, Prateek Mittal cs.LG, cs.CL, cs.CR 2024-05-24
Linearly Controlled Language Generation with Performative Guarantees Emily Cheng, Marco Baroni, Carmen Amo Alonso cs.CL, cs.SY, eess.SY 2024-05-24
Evaluating Consistency and Reasoning Capabilities of Large Language Models Yash Saxena, Sarthak Chopra, Arunendra Mani Tripathi cs.CL, cs.AI 2024-04-25
Semantic Routing for Enhanced Performance of LLM-Assisted Intent-Based 5G Core Network Management and Orchestration Dimitrios Michael Manias, Ali Chouman, Abdallah Shami cs.NI, cs.AI 2024-04-24
Visual Delta Generator with Large Multi-modal Models for Semi-supervised Composed Image Retrieval Young Kyun Jang, Donghyun Kim, Zihang Meng, Dat Huynh, Ser-Nam Lim cs.CV, cs.AI 2024-04-23
LLM-Personalize: Aligning LLM Planners with Human Preferences via Reinforced Self-Training for Housekeeping Robots Dongge Han, Trevor McInroe, Adam Jelley, Stefano V. Albrecht, Peter Bell, Amos Storkey cs.RO, cs.AI 2024-04-22
Context-Enhanced Language Models for Generating Multi-Paper Citations Avinash Anand, Kritarth Prasad, Ujjwal Goel, Mohit Gupta, Naman Lal, Astha Verma, Rajiv Ratn Shah cs.CL 2024-04-22
Filtered Direct Preference Optimization Tetsuro Morimura, Mitsuki Sakamoto, Yuu Jinnai, Kenshi Abe, Kaito Ariu cs.LG, cs.AI, cs.CL 2024-04-22
Parameter Efficient Diverse Paraphrase Generation Using Sequence-Level Knowledge Distillation Lasal Jayawardena, Prasan Yapa cs.CL, cs.AI, cs.LG 2024-04-19
Incubating Text Classifiers Following User Instruction with Nothing but LLM Letian Peng, Jingbo Shang cs.CL 2024-04-16
LaDiC: Are Diffusion Models Really Inferior to Autoregressive Counterparts for Image-to-Text Generation? Yuchi Wang, Shuhuai Ren, Rundong Gao, Linli Yao, Qingyan Guo, Kaikai An, Jianhong Bai, Xu Sun cs.AI, cs.CL, cs.CV 2024-04-16
Generative Text Steganography with Large Language Model Jiaxuan Wu, Zhengxian Wu, Yiming Xue, Juan Wen, Wanli Peng cs.CL 2024-04-16
Gaining More Insight into Neural Semantic Parsing with Challenging Benchmarks Xiao Zhang, Chunliu Wang, Rik van Noord, Johan Bos cs.CL 2024-04-12
Adapting LLMs for Efficient Context Processing through Soft Prompt Compression Cangqing Wang, Yutian Yang, Ruisi Li, Dan Sun, Ruicong Cai, Yuzhu Zhang, Chengqian Fu, Lillian Floyd cs.LG, cs.AI, cs.CL 2024-04-07
ToXCL: A Unified Framework for Toxic Speech Detection and Explanation Nhat M. Hoang, Xuan Long Do, Duc Anh Do, Duc Anh Vu, Luu Anh Tuan cs.CL, cs.CY 2024-03-25
Evidence-Driven Retrieval Augmented Response Generation for Online Misinformation Zhenrui Yue, Huimin Zeng, Yimeng Lu, Lanyu Shang, Yang Zhang, Dong Wang cs.CL, cs.AI 2024-03-22
A Closer Look at Claim Decomposition Miriam Wanner, Seth Ebner, Zhengping Jiang, Mark Dredze, Benjamin Van Durme cs.CL 2024-03-18
GPT-4 as Evaluator: Evaluating Large Language Models on Pest Management in Agriculture Shanglong Yang, Zhipeng Yuan, Shunbao Li, Ruoling Peng, Kang Liu, Po Yang cs.CL 2024-03-18
Embedded Named Entity Recognition using Probing Classifiers Nicholas Popovič, Michael Färber cs.CL 2024-03-18
Reinforcement Learning with Token-level Feedback for Controllable Text Generation Wendi Li, Wei Wei, Kaihe Xu, Wenfeng Xie, Dangyang Chen, Yu Cheng cs.CL, cs.AI 2024-03-18
ProSwitch: Knowledge-Guided Language Model Fine-Tuning to Generate Professional and Non-Professional Styled Text Chang Zong, Yuyan Chen, Weiming Lu, Jian Shao, Yueting Zhuang cs.CL, cs.AI, 68T50, I.2.7 2024-03-14
Truth-Aware Context Selection: Mitigating the Hallucinations of Large Language Models Being Misled by Untruthful Contexts Tian Yu, Shaolei Zhang, Yang Feng cs.CL 2024-03-12
Complex Reasoning over Logical Queries on Commonsense Knowledge Graphs Tianqing Fang, Zeming Chen, Yangqiu Song, Antoine Bosselut cs.CL, cs.AI 2024-03-12
Premonition: Using Generative Models to Preempt Future Data Changes in Continual Learning Mark D. McDonnell, Dong Gong, Ehsan Abbasnejad, Anton van den Hengel cs.CV, cs.LG 2024-03-12
Monitoring AI-Modified Content at Scale: A Case Study on the Impact of ChatGPT on AI Conference Peer Reviews Weixin Liang, Zachary Izzo, Yaohui Zhang, Haley Lepp, Hancheng Cao, Xuandong Zhao, Lingjiao Chen, Haotian Ye, Sheng Liu, Zhi Huang, Daniel A. McFarland, James Y. Zou cs.CL, cs.AI, cs.LG, cs.SI, I.2.7 2024-03-11
One Category One Prompt: Dataset Distillation using Diffusion Models Ali Abbasi, Ashkan Shahbazi, Hamed Pirsiavash, Soheil Kolouri cs.CV, cs.CL, cs.LG 2024-03-11
Narrating Causal Graphs with Large Language Models Atharva Phatak, Vijay K. Mago, Ameeta Agrawal, Aravind Inbasekaran, Philippe J. Giabbanelli cs.CL 2024-03-11
Evolving Knowledge Distillation with Large Language Models and Active Learning Chengyuan Liu, Yangyang Kang, Fubang Zhao, Kun Kuang, Zhuoren Jiang, Changlong Sun, Fei Wu cs.CL 2024-03-11
Know Your Audience: The benefits and pitfalls of generating plain language summaries beyond the “general” audience Tal August, Kyle Lo, Noah A. Smith, Katharina Reinecke cs.HC 2024-03-08
KnowledgeVIS: Interpreting Language Models by Comparing Fill-in-the-Blank Prompts Adam Coscia, Alex Endert cs.HC, cs.AI, cs.CY, cs.LG 2024-03-07
Fact-Checking the Output of Large Language Models via Token-Level Uncertainty Quantification Ekaterina Fadeeva, Aleksandr Rubashevskii, Artem Shelmanov, Sergey Petrakov, Haonan Li, Hamdy Mubarak, Evgenii Tsymbalov, Gleb Kuzmin, Alexander Panchenko, Timothy Baldwin, Preslav Nakov, Maxim Panov cs.CL, cs.AI, cs.LG 2024-03-07
Enhancing Court View Generation with Knowledge Injection and Guidance Ang Li, Yiquan Wu, Yifei Liu, Fei Wu, Ming Cai, Kun Kuang cs.AI 2024-03-07
Advancing Biomedical Text Mining with Community Challenges Hui Zong, Rongrong Wu, Jiaxue Cha, Erman Wu, Jiakun Li, Liang Tao, Zuofeng Li, Buzhou Tang, Bairong Shen cs.AI, cs.CL, cs.LG 2024-03-07
Quantifying Contamination in Evaluating Code Generation Capabilities of Language Models Martin Riddell, Ansong Ni, Arman Cohan cs.SE, cs.CL, cs.LG 2024-03-06
DECIDER: A Rule-Controllable Decoding Strategy for Language Generation by Imitating Dual-System Cognitive Theory Chen Xu, Tian Lan, Changlong Yu, Wei Wang, Jun Gao, Yu Ji, Qunxi Dong, Kun Qian, Piji Li, Wei Bi, Bin Hu cs.CL, cs.AI, cs.LO 2024-03-04
Direct Alignment of Draft Model for Speculative Decoding with Chat-Fine-Tuned LLMs Raghavv Goel, Mukul Gagrani, Wonseok Jeon, Junyoung Park, Mingu Lee, Christopher Lott cs.LG, cs.AI, cs.CL 2024-02-29
Token-Specific Watermarking with Enhanced Detectability and Semantic Coherence for Large Language Models Mingjia Huo, Sai Ashish Somayajula, Youwei Liang, Ruisi Zhang, Farinaz Koushanfar, Pengtao Xie cs.LG, cs.CL, cs.CR 2024-02-28
CounterCurate: Enhancing Physical and Semantic Visio-Linguistic Compositional Reasoning via Counterfactual Examples Jianrui Zhang, Mu Cai, Tengyang Xie, Yong Jae Lee cs.CV, cs.AI, cs.CL, cs.LG 2024-02-20
Adaptive Text Watermark for Large Language Models Yepeng Liu, Yuheng Bu cs.CL 2024-01-25
Consistency Guided Knowledge Retrieval and Denoising in LLMs for Zero-shot Document-level Relation Triplet Extraction Qi Sun, Kun Huang, Xiaocui Yang, Rong Tong, Kun Zhang, Soujanya Poria cs.CL 2024-01-24
Fine-grained Contract NER using instruction based model Hiranmai Sri Adibhatla, Pavan Baswani, Manish Shrivastava cs.IR 2024-01-24
MF-AED-AEC: Speech Emotion Recognition by Leveraging Multimodal Fusion, ASR Error Detection, and ASR Error Correction Jiajun He, Xiaohan Shi, Xingfeng Li, Tomoki Toda cs.CL, cs.MM, cs.SD, eess.AS 2024-01-24
IndiText Boost: Text Augmentation for Low Resource India Languages Onkar Litake, Niraj Yagnik, Shreyas Labhsetwar cs.CL, cs.AI, cs.LG 2024-01-23
Unsupervised Learning of Graph from Recipes Aissatou Diallo, Antonis Bikakis, Luke Dickens, Anthony Hunter, Rob Miller cs.CL 2024-01-22
With Greater Text Comes Greater Necessity: Inference-Time Training Helps Long Text Generation Y. Wang, D. Ma, D. Cai cs.CL, cs.AI 2024-01-21
Large Language Models for Scientific Information Extraction: An Empirical Study for Virology Mahsa Shamsabadi, Jennifer D’Souza, Sören Auer cs.CL, cs.AI, cs.DL, cs.IT, math.IT 2024-01-18
Evolutionary Computation in the Era of Large Language Model: Survey and Roadmap Xingyu Wu, Sheng-hao Wu, Jibin Wu, Liang Feng, Kay Chen Tan cs.NE, cs.AI, cs.CL 2024-01-18
Contrastive Perplexity for Controlled Generation: An Application in Detoxifying Large Language Models Tassilo Klein, Moin Nabi cs.CL, cs.LG 2024-01-16
LLMs for Test Input Generation for Semantic Caches Zafaryab Rasool, Scott Barnett, David Willie, Stefanus Kurniawan, Sherwin Balugo, Srikanth Thudumu, Mohamed Abdelrazek cs.SE, cs.AI 2024-01-16
Leveraging External Knowledge Resources to Enable Domain-Specific Comprehension Saptarshi Sengupta, Connor Heaton, Prasenjit Mitra, Soumalya Sarkar cs.CL 2024-01-15
Automating Knowledge Acquisition for Content-Centric Cognitive Agents Using LLMs Sanjay Oruganti, Sergei Nirenburg, Jesse English, Marjorie McShane cs.CL, cs.AI 2023-12-27
Zur Darstellung eines mehrstufigen Prototypbegriffs in der multilingualen automatischen Sprachgenerierung: vom Korpus über word embeddings bis hin zum automatischen Wörterbuch María José Domínguez Vázquez cs.CL 2023-12-26
Making Large Language Models A Better Foundation For Dense Retrieval Chaofan Li, Zheng Liu, Shitao Xiao, Yingxia Shao cs.CL 2023-12-24
Exploiting Novel GPT-4 APIs Kellin Pelrine, Mohammad Taufeeque, Michał Zając, Euan McLean, Adam Gleave cs.CR, cs.AI, cs.CL, cs.LG, I.2.7 2023-12-21
LlaMaVAE: Guiding Large Language Model Generation via Continuous Latent Sentence Spaces Yingji Zhang, Danilo S. Carvalho, Ian Pratt-Hartmann, André Freitas cs.CL 2023-12-20
Can ChatGPT be Your Personal Medical Assistant? Md. Rafiul Biswas, Ashhadul Islam, Zubair Shah, Wajdi Zaghouani, Samir Brahim Belhaouari cs.CL, cs.SI 2023-12-19
External Knowledge Augmented Polyphone Disambiguation Using Large Language Model Chen Li cs.CL 2023-12-19
Deep dive into language traits of AI-generated Abstracts Vikas Kumar, Amisha Bharti, Devanshu Verma, Vasudha Bhatnagar cs.CL, cs.LG 2023-12-17
A Soft Contrastive Learning-based Prompt Model for Few-shot Sentiment Analysis Jingyi Zhou, Jie Zhou, Jiabao Zhao, Siyin Wang, Haijun Shan, Gui Tao, Qi Zhang, Xuanjing Huang cs.CL 2023-12-16
CoAScore: Chain-of-Aspects Prompting for NLG Evaluation Peiyuan Gong, Jiaxin Mao cs.CL 2023-12-16
GSQA: An End-to-End Model for Generative Spoken Question Answering Min-Han Shih, Ho-Lam Chung, Yu-Chi Pai, Ming-Hao Hsu, Guan-Ting Lin, Shang-Wen Li, Hung-yi Lee cs.CL, cs.AI 2023-12-15
Extending Context Window of Large Language Models via Semantic Compression Weizhi Fei, Xueyan Niu, Pingyi Zhou, Lu Hou, Bo Bai, Lei Deng, Wei Han cs.CL, cs.IT, math.IT 2023-12-15
Towards Verifiable Text Generation with Evolving Memory and Self-Reflection Hao Sun, Hengyi Cai, Bo Wang, Yingyan Hou, Xiaochi Wei, Shuaiqiang Wang, Yan Zhang, Dawei Yin cs.CL 2023-12-14
Towards Optimal Statistical Watermarking Baihe Huang, Banghua Zhu, Hanlin Zhu, Jason D. Lee, Jiantao Jiao, Michael I. Jordan cs.LG, cs.CL, cs.CR, cs.IT, math.IT, stat.ML 2023-12-13
Leveraging Generative Language Models for Weakly Supervised Sentence Component Analysis in Video-Language Joint Learning Zaber Ibn Abdul Hakim, Najibul Haque Sarker, Rahul Pratap Singh, Bishmoy Paul, Ali Dabouei, Min Xu cs.CV, cs.LG 2023-12-10
An Attention-Based Denoising Framework for Personality Detection in Social Media Texts Qirui Tang, Wenkang Jiang, Yihua Du, Lei Lin cs.CY, cs.CL 2023-11-16
X-Mark: Towards Lossless Watermarking Through Lexical Redundancy Liang Chen, Yatao Bian, Yang Deng, Shuaiyi Li, Bingzhe Wu, Peilin Zhao, Kam-fai Wong cs.CL 2023-11-16
The Curious Decline of Linguistic Diversity: Training Language Models on Synthetic Text Yanzhu Guo, Guokan Shang, Michalis Vazirgiannis, Chloé Clavel cs.CL 2023-11-16
Improving the Generation Quality of Watermarked Large Language Models via Word Importance Scoring Yuhang Li, Yihan Wang, Zhouxing Shi, Cho-Jui Hsieh cs.CL, cs.CR, cs.LG 2023-11-16
Think While You Write: Hypothesis Verification Promotes Faithful Knowledge-to-Text Generation Yifu Qiu, Varun Embar, Shay B. Cohen, Benjamin Han cs.CL, cs.AI 2023-11-16
GRIM: GRaph-based Interactive narrative visualization for gaMes Jorge Leandro, Sudha Rao, Michael Xu, Weijia Xu, Nebosja Jojic, Chris Brockett, Bill Dolan cs.CL 2023-11-15
REST: Retrieval-Based Speculative Decoding Zhenyu He, Zexuan Zhong, Tianle Cai, Jason D Lee, Di He cs.CL, cs.AI, cs.IR, cs.LG 2023-11-14
RECALL: A Benchmark for LLMs Robustness against External Counterfactual Knowledge Yi Liu, Lianzhe Huang, Shicheng Li, Sishuo Chen, Hao Zhou, Fandong Meng, Jie Zhou, Xu Sun cs.CL, cs.AI 2023-11-14
Insights into Classifying and Mitigating LLMs’ Hallucinations Alessandro Bruno, Pier Luigi Mazzeo, Aladine Chetouani, Marouane Tliba, Mohamed Amine Kerkouri cs.CL 2023-11-14
LLatrieval: LLM-Verified Retrieval for Verifiable Generation Xiaonan Li, Changtai Zhu, Linyang Li, Zhangyue Yin, Tianxiang Sun, Xipeng Qiu cs.CL, cs.AI, cs.IR 2023-11-14
AuthentiGPT: Detecting Machine-Generated Text via Black-Box Language Models Denoising Zhen Guo, Shangdi Yu cs.CL, cs.AI, cs.LG 2023-11-13
Controlled Text Generation for Black-box Language Models via Score-based Progressive Editor Sangwon Yu, Changmin Lee, Hojin Lee, Sungroh Yoon cs.CL 2023-11-13
TencentLLMEval: A Hierarchical Evaluation of Real-World Capabilities for Human-Aligned LLMs Shuyi Xie, Wenlin Yao, Yong Dai, Shaobo Wang, Donlin Zhou, Lifeng Jin, Xinhua Feng, Pengzhi Wei, Yujie Lin, Zhichao Hu, Dong Yu, Zhengyou Zhang, Jing Nie, Yuhong Liu cs.CL, cs.AI 2023-11-09
Aspects of human memory and Large Language Models Romuald A. Janik cs.CL, cs.AI, cs.LG, q-bio.NC 2023-11-07
Automatic Logical Forms improve fidelity in Table-to-Text generation Iñigo Alonso, Eneko Agirre cs.CL 2023-10-26
Knowledge Editing for Large Language Models: A Survey Song Wang, Yaochen Zhu, Haochen Liu, Zaiyi Zheng, Chen Chen, Jundong Li cs.CL, cs.AI 2023-10-24
Woodpecker: Hallucination Correction for Multimodal Large Language Models Shukang Yin, Chaoyou Fu, Sirui Zhao, Tong Xu, Hao Wang, Dianbo Sui, Yunhang Shen, Ke Li, Xing Sun, Enhong Chen cs.CV, cs.AI, cs.CL, cs.LG 2023-10-24
Enhancing Biomedical Lay Summarisation with External Knowledge Graphs Tomas Goldsack, Zhihao Zhang, Chen Tang, Carolina Scarton, Chenghua Lin cs.CL 2023-10-24
Let the Pretrained Language Models “Imagine” for Short Texts Topic Modeling Pritom Saha Akash, Jie Huang, Kevin Chen-Chuan Chang cs.CL 2023-10-24
Towards Possibilities & Impossibilities of AI-generated Text Detection: A Survey Soumya Suvra Ghosal, Souradip Chakraborty, Jonas Geiping, Furong Huang, Dinesh Manocha, Amrit Singh Bedi cs.CL, cs.AI 2023-10-23
Fidelity-Enriched Contrastive Search: Reconciling the Faithfulness-Diversity Trade-Off in Text Generation Wei-Lin Chen, Cheng-Kuang Wu, Hsin-Hsi Chen, Chung-Chi Chen cs.CL 2023-10-23
HateRephrase: Zero- and Few-Shot Reduction of Hate Intensity in Online Posts using Large Language Models Vibhor Agarwal, Yu Chen, Nishanth Sastry cs.CL 2023-10-21
Automatic Unit Test Data Generation and Actor-Critic Reinforcement Learning for Code Synthesis Philip John Gorinski, Matthieu Zimmer, Gerasimos Lampouras, Derrick Goh Xin Deik, Ignacio Iacobacci cs.LG, cs.AI, cs.CL, cs.PL 2023-10-20
Knowledge-Augmented Language Model Verification Jinheon Baek, Soyeong Jeong, Minki Kang, Jong C. Park, Sung Ju Hwang cs.CL, cs.LG 2023-10-19
MolCA: Molecular Graph-Language Modeling with Cross-Modal Projector and Uni-Modal Adapter Zhiyuan Liu, Sihang Li, Yanchen Luo, Hao Fei, Yixin Cao, Kenji Kawaguchi, Xiang Wang, Tat-Seng Chua cs.CL, cs.MM 2023-10-19
GraphextQA: A Benchmark for Evaluating Graph-Enhanced Large Language Models Yuanchun Shen, Ruotong Liao, Zhen Han, Yunpu Ma, Volker Tresp cs.CL 2023-10-12
DistillSpec: Improving Speculative Decoding via Knowledge Distillation Yongchao Zhou, Kaifeng Lyu, Ankit Singh Rawat, Aditya Krishna Menon, Afshin Rostamizadeh, Sanjiv Kumar, Jean-François Kagy, Rishabh Agarwal cs.CL, cs.AI, cs.LG 2023-10-12
CP-KGC: Constrained-Prompt Knowledge Graph Completion with Large Language Models Rui Yang, Li Fang, Yi Zhou cs.CL, cs.AI 2023-10-12
Ziya-VL: Bilingual Large Vision-Language Model via Multi-Task Instruction Tuning Junyu Lu, Dixiang Zhang, Xiaojun Wu, Xinyu Gao, Ruyi Gan, Jiaxing Zhang, Yan Song, Pingjian Zhang cs.CL 2023-10-12
Multimodal Graph Learning for Generative Tasks Minji Yoon, Jing Yu Koh, Bryan Hooi, Ruslan Salakhutdinov cs.AI 2023-10-11
MatChat: A Large Language Model and Application Service Platform for Materials Science Ziyi Chen, Fankai Xie, Meng Wan, Yang Yuan, Miao Liu, Zongguo Wang, Sheng Meng, Yangang Wang cond-mat.mtrl-sci, cs.AI 2023-10-11
The Temporal Structure of Language Processing in the Human Brain Corresponds to The Layered Hierarchy of Deep Language Models Ariel Goldstein, Eric Ham, Mariano Schain, Samuel Nastase, Zaid Zada, Avigail Dabush, Bobbi Aubrey, Harshvardhan Gazula, Amir Feder, Werner K Doyle, Sasha Devore, Patricia Dugan, Daniel Friedman, Roi Reichart, Michael Brenner, Avinatan Hassidim, Orrin Devinsky, Adeen Flinker, Omer Levy, Uri Hasson cs.CL, cs.AI, cs.LG, q-bio.NC 2023-10-11
A Semantic Invariant Robust Watermark for Large Language Models Aiwei Liu, Leyi Pan, Xuming Hu, Shiao Meng, Lijie Wen cs.CR, cs.CL, 68T50, I.2.7 2023-10-10
CATfOOD: Counterfactual Augmented Training for Improving Out-of-Domain Performance and Calibration Rachneet Sachdeva, Martin Tutek, Iryna Gurevych cs.CL 2023-09-14
Semantic reconstruction of continuous language from MEG signals Bo Wang, Xiran Xu, Longxiang Zhang, Boda Xiao, Xihong Wu, Jing Chen cs.HC, eess.SP, q-bio.NC 2023-09-14
Text Encoders Lack Knowledge: Leveraging Generative LLMs for Domain-Specific Semantic Textual Similarity Joseph Gatto, Omar Sharif, Parker Seegmiller, Philip Bohlman, Sarah Masud Preum cs.CL 2023-09-12
Unveiling the potential of large language models in generating semantic and cross-language clones Palash R. Roy, Ajmain I. Alam, Farouq Al-omari, Banani Roy, Chanchal K. Roy, Kevin A. Schneider cs.SE, cs.AI, cs.LG 2023-09-12
BHASA: A Holistic Southeast Asian Linguistic and Cultural Evaluation Suite for Large Language Models Wei Qi Leong, Jian Gang Ngui, Yosephine Susanto, Hamsawardhini Rengarajan, Kengatharaiyer Sarveswaran, William Chandra Tjhi cs.CL 2023-09-12
Neural Latent Geometry Search: Product Manifold Inference via Gromov-Hausdorff-Informed Bayesian Optimization Haitz Saez de Ocariz Borde, Alvaro Arroyo, Ismael Morales, Ingmar Posner, Xiaowen Dong cs.LG, stat.ML 2023-09-09
Parameter Efficient Audio Captioning With Faithful Guidance Using Audio-text Shared Latent Representation Arvind Krishna Sridhar, Yinyi Guo, Erik Visser, Rehana Mahfuz cs.CL, cs.MM, cs.SD 2023-09-06
Synthetic Text Generation using Hypergraph Representations Natraj Raman, Sameena Shah cs.CL, cs.AI 2023-09-06
Persona-aware Generative Model for Code-mixed Language Ayan Sengupta, Md Shad Akhtar, Tanmoy Chakraborty cs.CL, cs.LG 2023-09-06
HC3 Plus: A Semantic-Invariant Human ChatGPT Comparison Corpus Zhenpeng Su, Xing Wu, Wei Zhou, Guangyuan Ma, Songlin Hu cs.CL, cs.AI 2023-09-06
Generative AI-aided Joint Training-free Secure Semantic Communications via Multi-modal Prompts Hongyang Du, Guangyuan Liu, Dusit Niyato, Jiayi Zhang, Jiawen Kang, Zehui Xiong, Bo Ai, Dong In Kim eess.IV, cs.LG, cs.NI 2023-09-05
Optimizing Factual Accuracy in Text Generation through Dynamic Knowledge Selection Hongjin Qian, Zhicheng Dou, Jiejun Tan, Haonan Chen, Haoqi Gu, Ruofei Lai, Xinyu Zhang, Zhao Cao, Ji-Rong Wen cs.CL, cs.AI 2023-08-30
Towards Vision-Language Mechanistic Interpretability: A Causal Tracing Tool for BLIP Vedant Palit, Rohan Pandey, Aryaman Arora, Paul Pu Liang cs.CL, cs.AI, cs.CV 2023-08-27
Planning with Logical Graph-based Language Model for Instruction Generation Fan Zhang, Kebing Jin, Hankz Hankui Zhuo cs.CL, cs.AI 2023-08-26
GeoExplainer: A Visual Analytics Framework for Spatial Modeling Contextualization and Report Generation Fan Lei, Yuxin Ma, Stewart Fotheringham, Elizabeth Mack, Ziqi Li, Mehak Sachdeva, Sarah Bardin, Ross Maciejewski cs.HC, cs.LG 2023-08-25
ARTIST: ARTificial Intelligence for Simplified Text Lorenzo Corti, Jie Yang cs.CL 2023-08-25
Ceci n’est pas une pomme: Adversarial Illusions in Multi-Modal Embeddings Eugene Bagdasaryan, Vitaly Shmatikov cs.CR, cs.AI, cs.LG 2023-08-22
Semantic Consistency for Assuring Reliability of Large Language Models Harsh Raj, Vipul Gupta, Domenic Rosati, Subhabrata Majumdar cs.CL, cs.AI, cs.CY 2023-08-17
Can Knowledge Graphs Simplify Text? Anthony Colas, Haodi Ma, Xuanli He, Yang Bai, Daisy Zhe Wang cs.CL 2023-08-14
Classification of Human- and AI-Generated Texts: Investigating Features for ChatGPT Lorenz Mindner, Tim Schlippe, Kristina Schaaff cs.CL, cs.AI 2023-08-10
Few-Shot Data-to-Text Generation via Unified Representation and Multi-Source Learning Alexander Hanbo Li, Mingyue Shang, Evangelia Spiliopoulou, Jie Ma, Patrick Ng, Zhiguo Wang, Bonan Min, William Wang, Kathleen McKeown, Vittorio Castelli, Dan Roth, Bing Xiang cs.CL 2023-08-10
Boosting Chinese ASR Error Correction with Dynamic Error Scaling Mechanism Jiaxin Fan, Yong Zhang, Hanzhang Li, Jianzong Wang, Zhitao Li, Sheng Ouyang, Ning Cheng, Jing Xiao cs.CL, cs.AI 2023-08-07
Evaluating Generative Models for Graph-to-Text Generation Shuzhou Yuan, Michael Färber cs.CL, cs.AI 2023-07-27
Controllable Generation of Dialogue Acts for Dialogue Systems via Few-Shot Response Generation and Ranking Angela Ramirez, Karik Agarwal, Juraj Juraska, Utkarsh Garg, Marilyn A. Walker cs.CL 2023-07-26
Watermarking Conditional Text Generation for AI Detection: Unveiling Challenges and a Semantic-Aware Watermark Remedy Yu Fu, Deyi Xiong, Yue Dong cs.CL, cs.CR 2023-07-25
FacTool: Factuality Detection in Generative AI – A Tool Augmented Framework for Multi-Task and Multi-Domain Scenarios I-Chun Chern, Steffi Chern, Shiqi Chen, Weizhe Yuan, Kehua Feng, Chunting Zhou, Junxian He, Graham Neubig, Pengfei Liu cs.CL, cs.AI 2023-07-25
Why Is Prompt Tuning for Vision-Language Models Robust to Noisy Labels? Cheng-En Wu, Yu Tian, Haichao Yu, Heng Wang, Pedro Morgado, Yu Hen Hu, Linjie Yang cs.CV, cs.AI, cs.LG 2023-07-22
OxfordTVG-HIC: Can Machine Make Humorous Captions from Images? Runjia Li, Shuyang Sun, Mohamed Elhoseiny, Philip Torr cs.CV, cs.CL 2023-07-21
Jina Embeddings: A Novel Set of High-Performance Sentence Embedding Models Michael Günther, Louis Milliken, Jonathan Geuter, Georgios Mastrapas, Bo Wang, Han Xiao cs.CL, cs.AI, cs.IR, cs.LG, 68T50, H.3.1; H.3.3; I.2.7; I.5.4 2023-07-20
Generative Language Models on Nucleotide Sequences of Human Genes Musa Nuri Ihtiyar, Arzucan Ozgur q-bio.GN, cs.CL, cs.LG 2023-07-20
On the Origin of LLMs: An Evolutionary Tree and Graph for 15,821 Large Language Models Sarah Gao, Andrew Kean Gao cs.DL, cs.CL, I.2.1; H.5.0 2023-07-19
Unveiling Gender Bias in Terms of Profession Across LLMs: Analyzing and Addressing Sociological Implications Vishesh Thakur cs.CL 2023-07-18
Large Language Models Perform Diagnostic Reasoning Cheng-Kuang Wu, Wei-Lin Chen, Hsin-Hsi Chen cs.CL 2023-07-18
COLLIE: Systematic Construction of Constrained Text Generation Tasks Shunyu Yao, Howard Chen, Austin W. Hanjie, Runzhe Yang, Karthik Narasimhan cs.CL, cs.AI, cs.LG 2023-07-17
A Dialogue System for Assessing Activities of Daily Living: Improving Consistency with Grounded Knowledge Zhecheng Sheng, Raymond Finzel, Michael Lucke, Sheena Dufresne, Maria Gini, Serguei Pakhomov cs.CL, cs.AI 2023-07-15
Using Large Language Models for Zero-Shot Natural Language Generation from Knowledge Graphs Agnes Axelsson, Gabriel Skantze cs.CL, 68T50, I.2.7; I.2.4 2023-07-14
Reading Radiology Imaging Like The Radiologist Yuhao Wang cs.CV, cs.AI 2023-07-12
SkipDecode: Autoregressive Skip Decoding with Batching and Caching for Efficient LLM Inference Luciano Del Corro, Allie Del Giorno, Sahaj Agarwal, Bin Yu, Ahmed Awadallah, Subhabrata Mukherjee cs.CL 2023-07-05
A ChatGPT Aided Explainable Framework for Zero-Shot Medical Image Diagnosis Jiaxiang Liu, Tianxiang Hu, Yan Zhang, Xiaotang Gai, Yang Feng, Zuozhu Liu eess.IV, cs.CV, cs.LG 2023-07-05
Knowledge-Aware Audio-Grounded Generative Slot Filling for Limited Annotated Data Guangzhi Sun, Chao Zhang, Ivan Vulić, Paweł Budzianowski, Philip C. Woodland cs.CL 2023-07-04
PatternGPT :A Pattern-Driven Framework for Large Language Model Text Generation Le Xiao, Xin Shan cs.CL, cs.AI 2023-07-02
Concept-Oriented Deep Learning with Large Language Models Daniel T. Chang cs.LG, cs.CL 2023-06-29
Most Language Models can be Poets too: An AI Writing Assistant and Constrained Text Generation Studio Allen Roush, Sanjay Basu, Akshay Moorthy, Dmitry Dubovoy cs.CL, cs.AI, cs.LG 2023-06-28
Knowledge Graph-Augmented Korean Generative Commonsense Reasoning Dahyun Jung, Jaehyung Seo, Jaewook Lee, Chanjun Park, Heuiseok Lim cs.CL, cs.AI 2023-06-26
Long-range Language Modeling with Self-retrieval Ohad Rubin, Jonathan Berant cs.CL 2023-06-23
AudioPaLM: A Large Language Model That Can Speak and Listen Paul K. Rubenstein, Chulayuth Asawaroengchai, Duc Dung Nguyen, Ankur Bapna, Zalán Borsos, Félix de Chaumont Quitry, Peter Chen, Dalia El Badawy, Wei Han, Eugene Kharitonov, Hannah Muckenhirn, Dirk Padfield, James Qin, Danny Rozenberg, Tara Sainath, Johan Schalkwyk, Matt Sharifi, Michelle Tadmor Ramanovich, Marco Tagliasacchi, Alexandru Tudor, Mihajlo Velimirović, Damien Vincent, Jiahui Yu, Yongqiang Wang, Vicky Zayats, Neil Zeghidour, Yu Zhang, Zhishuai Zhang, Lukas Zilka, Christian Frank cs.CL, cs.AI, cs.SD, eess.AS, stat.ML 2023-06-22
Learning to Generate Better Than Your LLM Jonathan D. Chang, Kiante Brantley, Rajkumar Ramamurthy, Dipendra Misra, Wen Sun cs.LG, cs.AI, cs.CL 2023-06-20
ChatGPT is not Enough: Enhancing Large Language Models with Knowledge Graphs for Fact-aware Language Modeling Linyao Yang, Hongyang Chen, Zhao Li, Xiao Ding, Xindong Wu cs.CL, cs.AI 2023-06-20
FutureTOD: Teaching Future Knowledge to Pre-trained Language Model for Task-Oriented Dialogue Weihao Zeng, Keqing He, Yejie Wang, Chen Zeng, Jingang Wang, Yunsen Xian, Weiran Xu cs.CL 2023-06-17
Semi-supervised Relation Extraction via Data Augmentation and Consistency-training Komal K. Teru cs.CL, cs.IR 2023-06-16
Energy-Based Cross Attention for Bayesian Context Update in Text-to-Image Diffusion Models Geon Yeong Park, Jeongsol Kim, Beomsu Kim, Sang Wan Lee, Jong Chul Ye cs.CV, cs.AI, cs.CL, cs.LG 2023-06-16
Neural models for Factual Inconsistency Classification with Explanations Tathagata Raha, Mukund Choudhary, Abhinav Menon, Harshit Gupta, KV Aditya Srivatsa, Manish Gupta, Vasudeva Varma cs.CL, cs.AI 2023-06-15
Knowledge Distillation of Large Language Models Yuxian Gu, Li Dong, Furu Wei, Minlie Huang cs.CL, cs.AI 2023-06-14
PoetryDiffusion: Towards Joint Semantic and Metrical Manipulation in Poetry Generation Zhiyuan Hu, Chumin Liu, Yue Feng, Bryan Hooi cs.CL 2023-06-14
Unifying Large Language Models and Knowledge Graphs: A Roadmap Shirui Pan, Linhao Luo, Yufei Wang, Chen Chen, Jiapu Wang, Xindong Wu cs.CL, cs.AI 2023-06-14
GBSD: Generative Bokeh with Stage Diffusion Jieren Deng, Xin Zhou, Hao Tian, Zhihong Pan, Derek Aguiar cs.CV, cs.AI 2023-06-14
Question Decomposition Tree for Answering Complex Questions over Knowledge Bases Xiang Huang, Sitao Cheng, Yiheng Shu, Yuheng Bao, Yuzhong Qu cs.CL 2023-06-13
Absformer: Transformer-based Model for Unsupervised Multi-Document Abstractive Summarization Mohamed Trabelsi, Huseyin Uzunalioglu cs.CL, cs.LG 2023-06-07
Injecting knowledge into language generation: a case study in auto-charting after-visit care instructions from medical dialogue Maksim Eremeev, Ilya Valmianski, Xavier Amatriain, Anitha Kannan cs.CL 2023-06-06
PLANNER: Generating Diversified Paragraph via Latent Language Diffusion Model Yizhe Zhang, Jiatao Gu, Zhuofeng Wu, Shuangfei Zhai, Josh Susskind, Navdeep Jaitly cs.CL 2023-06-05
Adaptive and Personalized Exercise Generation for Online Language Learning Peng Cui, Mrinmaya Sachan cs.CL, cs.AI 2023-06-04
Commonsense Knowledge Transfer for Pre-trained Language Models Wangchunshu Zhou, Ronan Le Bras, Yejin Choi cs.CL, cs.AI, cs.LG 2023-06-04
Modular Transformers: Compressing Transformers into Modularized Layers for Flexible Efficient Inference Wangchunshu Zhou, Ronan Le Bras, Yejin Choi cs.CL, cs.LG 2023-06-04
FlexRound: Learnable Rounding based on Element-wise Division for Post-Training Quantization Jung Hyun Lee, Jeonghoon Kim, Se Jung Kwon, Dongsoo Lee cs.LG, cs.AI 2023-06-01
An Invariant Learning Characterization of Controlled Text Generation Carolina Zheng, Claudia Shi, Keyon Vafa, Amir Feder, David M. Blei cs.CL, cs.LG 2023-05-31
Pre-Trained Language-Meaning Models for Multilingual Parsing and Generation Chunliu Wang, Huiyuan Lai, Malvina Nissim, Johan Bos cs.CL 2023-05-31
Scalable Learning of Latent Language Structure With Logical Offline Cycle Consistency Maxwell Crouse, Ramon Astudillo, Tahira Naseem, Subhajit Chaudhury, Pavan Kapanipathi, Salim Roukos, Alexander Gray cs.CL, cs.AI 2023-05-31
Fine-grained Text Style Transfer with Diffusion-Based Language Models Yiwei Lyu, Tiange Luo, Jiacheng Shi, Todd C. Hollon, Honglak Lee cs.CL, cs.AI, cs.LG 2023-05-31
ScoNe: Benchmarking Negation Reasoning in Language Models With Fine-Tuning and In-Context Learning Jingyuan Selena She, Christopher Potts, Samuel R. Bowman, Atticus Geiger cs.CL, cs.LG 2023-05-30
Generating with Confidence: Uncertainty Quantification for Black-box Large Language Models Zhen Lin, Shubhendu Trivedi, Jimeng Sun cs.CL, cs.LG, stat.ML 2023-05-30
Response Generation in Longitudinal Dialogues: Which Knowledge Representation Helps? Seyed Mahed Mousavi, Simone Caldarella, Giuseppe Riccardi cs.CL 2023-05-25
Self-contradictory Hallucinations of Large Language Models: Evaluation, Detection and Mitigation Niels Mündler, Jingxuan He, Slobodan Jenko, Martin Vechev cs.CL, cs.AI, cs.LG 2023-05-25
Peek Across: Improving Multi-Document Modeling via Cross-Document Question-Answering Avi Caciularu, Matthew E. Peters, Jacob Goldberger, Ido Dagan, Arman Cohan cs.CL, cs.AI 2023-05-24
Not All Metrics Are Guilty: Improving NLG Evaluation with LLM Paraphrasing Tianyi Tang, Hongyuan Lu, Yuchen Eleanor Jiang, Haoyang Huang, Dongdong Zhang, Wayne Xin Zhao, Furu Wei cs.CL 2023-05-24
The ACL OCL Corpus: advancing Open science in Computational Linguistics Shaurya Rohatgi, Yanxia Qin, Benjamin Aw, Niranjana Unnithan, Min-Yen Kan cs.CL, cs.DL 2023-05-24
Trusting Your Evidence: Hallucinate Less with Context-aware Decoding Weijia Shi, Xiaochuang Han, Mike Lewis, Yulia Tsvetkov, Luke Zettlemoyer, Scott Wen-tau Yih cs.CL 2023-05-24
Diffusion Models in NLP: A Survey Hao Zou, Zae Myung Kim, Dongyeop Kang cs.CL 2023-05-24
Enhancing Generation through Summarization Duality and Explicit Outline Control Yunzhe Li, Qian Chen, Weixiang Yan, Wen Wang, Qinglin Zhang, Hari Sundaram cs.CL, cs.AI 2023-05-23
INSTRUCTSCORE: Towards Explainable Text Generation Evaluation with Automatic Feedback Wenda Xu, Danqing Wang, Liangming Pan, Zhenqiao Song, Markus Freitag, William Yang Wang, Lei Li cs.CL, cs.AI 2023-05-23
FActScore: Fine-grained Atomic Evaluation of Factual Precision in Long Form Text Generation Sewon Min, Kalpesh Krishna, Xinxi Lyu, Mike Lewis, Wen-tau Yih, Pang Wei Koh, Mohit Iyyer, Luke Zettlemoyer, Hannaneh Hajishirzi cs.CL, cs.AI, cs.LG 2023-05-23
Evaluating Factual Consistency of Texts with Semantic Role Labeling Jing Fan, Dennis Aumiller, Michael Gertz cs.CL 2023-05-22
GEST: the Graph of Events in Space and Time as a Common Representation between Vision and Language Mihai Masala, Nicolae Cudlenco, Traian Rebedea, Marius Leordeanu cs.CL 2023-05-22
STOAT: Structured Data to Analytical Text With Controls Deepanway Ghosal, Preksha Nema, Aravindan Raghuveer cs.CL, cs.AI 2023-05-19
Generating Visual Spatial Description via Holistic 3D Scene Understanding Yu Zhao, Hao Fei, Wei Ji, Jianguo Wei, Meishan Zhang, Min Zhang, Tat-Seng Chua cs.CV, cs.CL 2023-05-19
What Comes Next? Evaluating Uncertainty in Neural Text Generators Against Human Production Variability Mario Giulianelli, Joris Baan, Wilker Aziz, Raquel Fernández, Barbara Plank cs.CL, cs.AI, cs.LG 2023-05-19
Cross-modality Data Augmentation for End-to-End Sign Language Translation Jinhui Ye, Wenxiang Jiao, Xing Wang, Zhaopeng Tu, Hui Xiong cs.CL 2023-05-18
What You See is What You Read? Improving Text-Image Alignment Evaluation Michal Yarom, Yonatan Bitton, Soravit Changpinyo, Roee Aharoni, Jonathan Herzig, Oran Lang, Eran Ofek, Idan Szpektor cs.CL, cs.CV 2023-05-17
Boosting Event Extraction with Denoised Structure-to-Text Augmentation bo wang, Heyan Huang, Xiaochi Wei, Ge Shi, Xiao Liu, Chong Feng, Tong Zhou, Shuaiqiang Wang, Dawei Yin cs.CL 2023-05-16
Watermarking Text Generated by Black-Box Language Models Xi Yang, Kejiang Chen, Weiming Zhang, Chang Liu, Yuang Qi, Jie Zhang, Han Fang, Nenghai Yu cs.CL, cs.AI 2023-05-14
ProKnow: Process Knowledge for Safety Constrained and Explainable Question Generation for Mental Health Diagnostic Assistance Kaushik Roy, Manas Gaur, Misagh Soltani, Vipula Rawte, Ashwin Kalyan, Amit Sheth cs.CL 2023-05-13
Autocorrelations Decay in Texts and Applicability Limits of Language Models Nikolay Mikhaylovskiy, Ilya Churilov cs.CL, I.2.7 2023-05-11
Long-Tailed Question Answering in an Open World Yi Dai, Hao Lang, Yinhe Zheng, Fei Huang, Yongbin Li cs.CL, cs.AI, cs.LG 2023-05-11
Are ChatGPT and GPT-4 General-Purpose Solvers for Financial Text Analytics? An Examination on Several Typical Tasks Xianzhi Li, Xiaodan Zhu, Zhiqiang Ma, Xiaomo Liu, Sameena Shah cs.CL, cs.AI 2023-05-10
Vārta: A Large-Scale Headline-Generation Dataset for Indic Languages Rahul Aralikatte, Ziling Cheng, Sumanth Doddapaneni, Jackie Chi Kit Cheung cs.CL 2023-05-10
Vision-Language Models in Remote Sensing: Current Progress and Future Trends Congcong Wen, Yuan Hu, Xiang Li, Zhenghang Yuan, Xiao Xiang Zhu cs.CV, cs.AI 2023-05-09
Dreams Are More “Predictable’’ Than You Think Lorenzo Bertolini cs.CL 2023-05-08
Diffusion-NAT: Self-Prompting Discrete Diffusion for Non-Autoregressive Text Generation Kun Zhou, Yifan Li, Wayne Xin Zhao, Ji-Rong Wen cs.CL 2023-05-06
Expository Text Generation: Imitate, Retrieve, Paraphrase Nishant Balepur, Jie Huang, Kevin Chen-Chuan Chang cs.CL 2023-05-05
Stylized Data-to-Text Generation: A Case Study in the E-Commerce Domain Liqiang Jing, Xuemeng Song, Xuming Lin, Zhongzhou Zhao, Wei Zhou, Liqiang Nie cs.CL 2023-05-05
Can LLM Already Serve as A Database Interface? A BIg Bench for Large-Scale Database Grounded Text-to-SQLs Jinyang Li, Binyuan Hui, Ge Qu, Binhua Li, Jiaxi Yang, Bowen Li, Bailin Wang, Bowen Qin, Rongyu Cao, Ruiying Geng, Nan Huo, Chenhao Ma, Kevin C. C. Chang, Fei Huang, Reynold Cheng, Yongbin Li cs.CL 2023-05-04
A Systematic Study of Knowledge Distillation for Natural Language Generation with Pseudo-Target Training Nitay Calderon, Subhabrata Mukherjee, Roi Reichart, Amir Kantor cs.CL, cs.AI 2023-05-03
The Benefits of Bad Advice: Autocontrastive Decoding across Model Layers Ariel Gera, Roni Friedman, Ofir Arviv, Chulaka Gunasekara, Benjamin Sznajder, Noam Slonim, Eyal Shnarch cs.CL, cs.LG 2023-05-02
Harnessing the Power of LLMs in Practice: A Survey on ChatGPT and Beyond Jingfeng Yang, Hongye Jin, Ruixiang Tang, Xiaotian Han, Qizhang Feng, Haoming Jiang, Bing Yin, Xia Hu cs.CL, cs.AI, cs.LG 2023-04-26
Evaluating Inter-Bilingual Semantic Parsing for Indian Languages Divyanshu Aggarwal, Vivek Gupta, Anoop Kunchukuttan cs.CL 2023-04-25
Divide and Prompt: Chain of Thought Prompting for Text-to-SQL Xiping Liu, Zhao Tan cs.CL, cs.AI 2023-04-23
Translationese Reduction using Abstract Meaning Representation Shira Wein, Nathan Schneider cs.CL 2023-04-23
GeneGPT: Augmenting Large Language Models with Domain Tools for Improved Access to Biomedical Information Qiao Jin, Yifan Yang, Qingyu Chen, Zhiyong Lu cs.CL, cs.AI, q-bio.GN 2023-04-19
ArguGPT: evaluating, understanding and identifying argumentative essays generated by GPT models Yikang Liu, Ziyin Zhang, Wanyang Zhang, Shisen Yue, Xiaojing Zhao, Xinyuan Cheng, Yiwen Zhang, Hai Hu cs.CL 2023-04-16
Shall We Pretrain Autoregressive Language Models with Retrieval? A Comprehensive Study Boxin Wang, Wei Ping, Peng Xu, Lawrence McAfee, Zihan Liu, Mohammad Shoeybi, Yi Dong, Oleksii Kuchaiev, Bo Li, Chaowei Xiao, Anima Anandkumar, Bryan Catanzaro cs.CL, cs.AI, cs.IR, cs.LG 2023-04-13
Training Large Language Models Efficiently with Sparsity and Dataflow Venkat Srinivasan, Darshan Gandhi, Urmish Thakker, Raghu Prabhakar cs.LG 2023-04-11
To ChatGPT, or not to ChatGPT: That is the question! Alessandro Pegoraro, Kavita Kumari, Hossein Fereidooni, Ahmad-Reza Sadeghi cs.LG, cs.AI, cs.CL 2023-04-04
Measuring and Manipulating Knowledge Representations in Language Models Evan Hernandez, Belinda Z. Li, Jacob Andreas cs.CL 2023-04-03
Assessing Language Model Deployment with Risk Cards Leon Derczynski, Hannah Rose Kirk, Vidhisha Balachandran, Sachin Kumar, Yulia Tsvetkov, M. R. Leiser, Saif Mohammad cs.CL 2023-03-31
ChatGPT or academic scientist? Distinguishing authorship with over 99% accuracy using off-the-shelf machine learning tools Heather Desaire, Aleesa E. Chua, Madeline Isom, Romana Jarosova, David Hua cs.LG, cs.CL 2023-03-28
On Codex Prompt Engineering for OCL Generation: An Empirical Study Seif Abukhalaf, Mohammad Hamdaqa, Foutse Khomh cs.SE, cs.AI 2023-03-28
Large Language Models are Diverse Role-Players for Summarization Evaluation Ning Wu, Ming Gong, Linjun Shou, Shining Liang, Daxin Jiang cs.CL 2023-03-27
Paraphrase Detection: Human vs. Machine Content Jonas Becker, Jan Philip Wahle, Terry Ruas, Bela Gipp cs.CL, cs.AI 2023-03-24
CoBIT: A Contrastive Bi-directional Image-Text Generation Model Haoxuan You, Mandy Guo, Zhecan Wang, Kai-Wei Chang, Jason Baldridge, Jiahui Yu cs.CV, cs.CL 2023-03-23
Paraphrasing evades detectors of AI-generated text, but retrieval is an effective defense Kalpesh Krishna, Yixiao Song, Marzena Karpinska, John Wieting, Mohit Iyyer cs.CL, cs.CR, cs.LG 2023-03-23
Compositional Zero-Shot Domain Transfer with Text-to-Text Models Fangyu Liu, Qianchu Liu, Shruthi Bannur, Fernando Pérez-García, Naoto Usuyama, Sheng Zhang, Tristan Naumann, Aditya Nori, Hoifung Poon, Javier Alvarez-Valle, Ozan Oktay, Stephanie L. Hyland cs.CL, cs.LG 2023-03-23
Language Model Behavior: A Comprehensive Survey Tyler A. Chang, Benjamin K. Bergen cs.CL 2023-03-20
SPDF: Sparse Pre-training and Dense Fine-tuning for Large Language Models Vithursan Thangarasa, Abhay Gupta, William Marshall, Tianda Li, Kevin Leong, Dennis DeCoste, Sean Lie, Shreyas Saxena cs.LG, cs.CL 2023-03-18
Input-length-shortening and text generation via attention values Neşet Özkan Tan, Alex Yuxuan Peng, Joshua Bensemann, Qiming Bao, Tim Hartill, Mark Gahegan, Michael Witbrock cs.CL 2023-03-14
Transformer-based Planning for Symbolic Regression Parshin Shojaee, Kazem Meidani, Amir Barati Farimani, Chandan K. Reddy cs.LG, cs.AI 2023-03-13
Large Language Models as Zero-Shot Human Models for Human-Robot Interaction Bowen Zhang, Harold Soh cs.RO, cs.CL, cs.HC, cs.LG 2023-03-06
A Universal Question-Answering Platform for Knowledge Graphs Reham Omar, Ishika Dhall, Panos Kalnis, Essam Mansour cs.AI, cs.CL, cs.DB 2023-03-01
Inseq: An Interpretability Toolkit for Sequence Generation Models Gabriele Sarti, Nils Feldhus, Ludwig Sickert, Oskar van der Wal cs.CL, cs.AI, cs.HC, cs.LG 2023-02-27
Toward Fairness in Text Generation via Mutual Information Minimization based on Importance Sampling Rui Wang, Pengyu Cheng, Ricardo Henao cs.CL, cs.AI 2023-02-25
Few-Shot Table-to-Text Generation with Prompt-based Adapter Zhixin Guo, Minyxuan Yan, Jiexing Qi, Jianping Zhou, Ziwei He, Zhouhan Lin, Guanjie Zheng, Xinbing Wang cs.CL 2023-02-24
How Does In-Context Learning Help Prompt Tuning? Simeng Sun, Yang Liu, Dan Iter, Chenguang Zhu, Mohit Iyyer cs.CL 2023-02-22
KILM: Knowledge Injection into Encoder-Decoder Language Models Yan Xu, Mahdi Namazifar, Devamanyu Hazarika, Aishwarya Padmakumar, Yang Liu, Dilek Hakkani-Tür cs.CL, cs.AI 2023-02-17
Do We Still Need Clinical Language Models? Eric Lehman, Evan Hernandez, Diwakar Mahajan, Jonas Wulff, Micah J. Smith, Zachary Ziegler, Daniel Nadler, Peter Szolovits, Alistair Johnson, Emily Alsentzer cs.CL 2023-02-16
Tree-Based Representation and Generation of Natural and Mathematical Language Alexander Scarlatos, Andrew Lan cs.CL 2023-02-15
Investigating the Effect of Relative Positional Embeddings on AMR-to-Text Generation with Structural Adapters Sebastien Montella, Alexis Nasr, Johannes Heinecke, Frederic Bechet, Lina M. Rojas-Barahona cs.CL 2023-02-12
TextDefense: Adversarial Text Detection based on Word Importance Entropy Lujia Shen, Xuhong Zhang, Shouling Ji, Yuwen Pu, Chunpeng Ge, Xing Yang, Yanghe Feng cs.CL, cs.AI, cs.CR 2023-02-12
Re-ViLM: Retrieval-Augmented Visual Language Model for Zero and Few-Shot Image Captioning Zhuolin Yang, Wei Ping, Zihan Liu, Vijay Korthikanti, Weili Nie, De-An Huang, Linxi Fan, Zhiding Yu, Shiyi Lan, Bo Li, Ming-Yu Liu, Yuke Zhu, Mohammad Shoeybi, Bryan Catanzaro, Chaowei Xiao, Anima Anandkumar cs.CV, cs.AI, cs.CL, cs.IR, cs.LG 2023-02-09
Lightweight Transformers for Clinical Natural Language Processing Omid Rohanian, Mohammadmahdi Nouriborji, Hannah Jauncey, Samaneh Kouchaki, ISARIC Clinical Characterisation Group, Lei Clifton, Laura Merson, David A. Clifton cs.CL, cs.AI, cs.LG, 68T50, I.2.7 2023-02-09
Few-Shot Table-to-Text Generation with Prompt Planning and Knowledge Memorization Zhixin Guo, Minyxuan Yan, Jiexing Qi, Jianping Zhou, Ziwei He, Zhouhan Lin, Guanjie Zheng, Xinbing Wang cs.CL, cs.AI 2023-02-09
Auto-Learning: An Adversarial Process of Two Pre-trained Models for Natural Language Generation Zhengqing Yuan, Yuelin Lu, Chao Zhang, Huiwen Xue cs.CL 2023-02-08
Controlling Personality Style in Dialogue with Zero-Shot Prompt-Based Learning Angela Ramirez, Mamon Alsalihy, Kartik Aggarwal, Cecilia Li, Liren Wu, Marilyn Walker cs.CL 2023-02-08
Execution-based Code Generation using Deep Reinforcement Learning Parshin Shojaee, Aneesh Jain, Sindhu Tipirneni, Chandan K. Reddy cs.LG, cs.AI, cs.CL, cs.PL 2023-01-31
DetectGPT: Zero-Shot Machine-Generated Text Detection using Probability Curvature Eric Mitchell, Yoonho Lee, Alexander Khazatsky, Christopher D. Manning, Chelsea Finn cs.CL, cs.AI 2023-01-26
One Model for All Domains: Collaborative Domain-Prefix Tuning for Cross-Domain NER Xiang Chen, Lei Li, Qiaoshuo Fei, Ningyu Zhang, Chuanqi Tan, Yong Jiang, Fei Huang, Huajun Chen cs.CL, cs.AI, cs.DB, cs.IR, cs.LG 2023-01-25
Semantic-aware Contrastive Learning for Electroencephalography-to-Text Generation with Curriculum Learning Xiachong Feng, Xiaocheng Feng, Bing Qin cs.HC, cs.CL 2023-01-23
Rationalization for Explainable NLP: A Survey Sai Gurrapu, Ajay Kulkarni, Lifu Huang, Ismini Lourentzou, Laura Freeman, Feras A. Batarseh cs.CL, cs.LG 2023-01-21
A Multi-Modal Geographic Pre-Training Method Ruixue Ding, Boli Chen, Pengjun Xie, Fei Huang, Xin Li, Qiang Zhang, Yao Xu cs.CL 2023-01-11
Universal Multimodal Representation for Language Understanding Zhuosheng Zhang, Kehai Chen, Rui Wang, Masao Utiyama, Eiichiro Sumita, Zuchao Li, Hai Zhao cs.CL, cs.AI, cs.CV 2023-01-09
TegFormer: Topic-to-Essay Generation with Good Topic Coverage and High Text Coherence Wang Qi, Rui Liu, Yuan Zuo, Yong Chen, Dell Zhang cs.CL 2022-12-27
Do DALL-E and Flamingo Understand Each Other? Hang Li, Jindong Gu, Rajat Koner, Sahand Sharifzadeh, Volker Tresp cs.CV, cs.LG 2022-12-23
Understanding Stereotypes in Language Models: Towards Robust Measurement and Zero-Shot Debiasing Justus Mattern, Zhijing Jin, Mrinmaya Sachan, Rada Mihalcea, Bernhard Schölkopf cs.CL, cs.LG 2022-12-20
Controllable Text Generation with Language Constraints Howard Chen, Huihan Li, Danqi Chen, Karthik Narasimhan cs.CL 2022-12-20
CoCo: Coherence-Enhanced Machine-Generated Text Detection Under Data Limitation With Contrastive Learning Xiaoming Liu, Zhaohan Zhang, Yichen Wang, Yu Lan, Chao Shen cs.CL 2022-12-20
One Embedder, Any Task: Instruction-Finetuned Text Embeddings Hongjin Su, Weijia Shi, Jungo Kasai, Yizhong Wang, Yushi Hu, Mari Ostendorf, Wen-tau Yih, Noah A. Smith, Luke Zettlemoyer, Tao Yu cs.CL 2022-12-19
Synthesis and Evaluation of a Domain-specific Large Data Set for Dungeons & Dragons Akila Peiris, Nisansa de Silva cs.CL, cs.LG 2022-12-18
Plansformer: Generating Symbolic Plans using Transformers Vishal Pallagani, Bharath Muppasani, Keerthiram Murugesan, Francesca Rossi, Lior Horesh, Biplav Srivastava, Francesco Fabiano, Andrea Loreggia cs.AI 2022-12-16
MURMUR: Modular Multi-Step Reasoning for Semi-Structured Data-to-Text Generation Swarnadeep Saha, Xinyan Velocity Yu, Mohit Bansal, Ramakanth Pasunuru, Asli Celikyilmaz cs.CL, cs.AI, cs.LG 2022-12-16
ROSCOE: A Suite of Metrics for Scoring Step-by-Step Reasoning Olga Golovneva, Moya Chen, Spencer Poff, Martin Corredor, Luke Zettlemoyer, Maryam Fazel-Zarandi, Asli Celikyilmaz cs.CL, cs.LG 2022-12-15
Collaborating Heterogeneous Natural Language Processing Tasks via Federated Learning Chenhe Dong, Yuexiang Xie, Bolin Ding, Ying Shen, Yaliang Li cs.CL 2022-12-12
Discovering Latent Knowledge in Language Models Without Supervision Collin Burns, Haotian Ye, Dan Klein, Jacob Steinhardt cs.CL, cs.AI, cs.LG 2022-12-07
Harnessing Knowledge and Reasoning for Human-Like Natural Language Generation: A Brief Review Jiangjie Chen, Yanghua Xiao cs.CL 2022-12-07
Momentum Decoding: Open-ended Text Generation As Graph Exploration Tian Lan, Yixuan Su, Shuhang Liu, Heyan Huang, Xian-Ling Mao cs.CL 2022-12-05
Learning Automata-Based Task Knowledge Representation from Large-Scale Generative Language Models Yunhao Yang, Jean-Raphaël Gaglione, Ufuk Topcu cs.FL, cs.CL 2022-12-04
What do you MEME? Generating Explanations for Visual Semantic Role Labelling in Memes Shivam Sharma, Siddhant Agarwal, Tharun Suresh, Preslav Nakov, Md. Shad Akhtar, Tanmoy Charkraborty cs.CY, cs.CL 2022-12-01
CliMedBERT: A Pre-trained Language Model for Climate and Health-related Text B. Jalalzadeh Fard, S. A. Hasan, J. E. Bell cs.CL, 68T50, I.2.7 2022-12-01
On the Importance of Image Encoding in Automated Chest X-Ray Report Generation Otabek Nazarov, Mohammad Yaqub, Karthik Nandakumar cs.CV, cs.AI 2022-11-24
Retrieval-Augmented Multimodal Language Modeling Michihiro Yasunaga, Armen Aghajanyan, Weijia Shi, Rich James, Jure Leskovec, Percy Liang, Mike Lewis, Luke Zettlemoyer, Wen-tau Yih cs.CV, cs.CL, cs.LG 2022-11-22
Towards Computationally Verifiable Semantic Grounding for Language Models Chris Alberti, Kuzman Ganchev, Michael Collins, Sebastian Gehrmann, Ciprian Chelba cs.CL 2022-11-16
kogito: A Commonsense Knowledge Inference Toolkit Mete Ismayilzada, Antoine Bosselut cs.CL 2022-11-15
A Survey of Knowledge-Enhanced Pre-trained Language Models Linmei Hu, Zeyi Liu, Ziwang Zhao, Lei Hou, Liqiang Nie, Juanzi Li cs.CL 2022-11-11
CCPrompt: Counterfactual Contrastive Prompt-Tuning for Many-Class Classification Yang Li, Canran Xu, Tao Shen, Jing Jiang, Guodong Long cs.CL 2022-11-11
Measuring Reliability of Large Language Models through Semantic Consistency Harsh Raj, Domenic Rosati, Subhabrata Majumdar cs.CL, cs.AI, cs.CY 2022-11-10
Generative Transformers for Design Concept Generation Qihao Zhu, Jianxi Luo cs.CL 2022-11-07
CLSE: Corpus of Linguistically Significant Entities Aleksandr Chuklin, Justin Zhao, Mihir Kale cs.CL 2022-11-04
Dialect-robust Evaluation of Generated Text Jiao Sun, Thibault Sellam, Elizabeth Clark, Tu Vu, Timothy Dozat, Dan Garrette, Aditya Siddhant, Jacob Eisenstein, Sebastian Gehrmann cs.CL 2022-11-02
Seq2Seq-SC: End-to-End Semantic Communication Systems with Pre-trained Language Model Ju-Hyung Lee, Dong-Ho Lee, Eunsoo Sheen, Thomas Choi, Jay Pujara, Joongheon Kim eess.SP, cs.CL 2022-10-27
Contrastive Search Is What You Need For Neural Text Generation Yixuan Su, Nigel Collier cs.CL 2022-10-25
Mapping Process for the Task: Wikidata Statements to Text as Wikipedia Sentences Hoang Thang Ta, Alexander Gelbukha, Grigori Sidorov cs.CL, cs.AI 2022-10-23
Hard Gate Knowledge Distillation – Leverage Calibration for Robust and Reliable Language Model Dongkyu Lee, Zhiliang Tian, Yingxiu Zhao, Ka Chun Cheung, Nevin L. Zhang cs.CL, cs.AI 2022-10-22
What do Large Language Models Learn beyond Language? Avinash Madasu, Shashank Srivastava cs.CL 2022-10-21
Image Semantic Relation Generation Mingzhe Du cs.CV, cs.CL 2022-10-19
NGEP: A Graph-based Event Planning Framework for Story Generation Chen Tang, Zhihao Zhang, Tyler Loakman, Chenghua Lin, Frank Guerin cs.CL, cs.AI 2022-10-19
SafeText: A Benchmark for Exploring Physical Safety in Language Models Sharon Levy, Emily Allaway, Melanie Subbiah, Lydia Chilton, Desmond Patton, Kathleen McKeown, William Yang Wang cs.CL, cs.AI 2022-10-18
DisCup: Discriminator Cooperative Unlikelihood Prompt-tuning for Controllable Text Generation Hanqing Zhang, Dawei Song cs.CL 2022-10-18
UniTune: Text-Driven Image Editing by Fine Tuning an Image Generation Model on a Single Image Dani Valevski, Matan Kalman, Yossi Matias, Yaniv Leviathan cs.CV, cs.GR, cs.LG 2022-10-17
Deepfake Text Detection: Limitations and Opportunities Jiameng Pu, Zain Sarwar, Sifat Muhammad Abdullah, Abdullah Rehman, Yoonjin Kim, Parantapa Bhattacharya, Mobin Javed, Bimal Viswanath cs.CR, cs.CL, cs.LG 2022-10-17
Towards a Unified Multi-Dimensional Evaluator for Text Generation Ming Zhong, Yang Liu, Da Yin, Yuning Mao, Yizhu Jiao, Pengfei Liu, Chenguang Zhu, Heng Ji, Jiawei Han cs.CL 2022-10-13
RaP: Redundancy-aware Video-language Pre-training for Text-Video Retrieval Xing Wu, Chaochen Gao, Zijia Lin, Zhongyuan Wang, Jizhong Han, Songlin Hu cs.CV, cs.AI 2022-10-13
Equi-Tuning: Group Equivariant Fine-Tuning of Pretrained Models Sourya Basu, Prasanna Sattigeri, Karthikeyan Natesan Ramamurthy, Vijil Chenthamarakshan, Kush R. Varshney, Lav R. Varshney, Payel Das cs.LG, cs.CL 2022-10-13
CHARD: Clinical Health-Aware Reasoning Across Dimensions for Text Generation Models Steven Y. Feng, Vivek Khetan, Bogdan Sacaleanu, Anatole Gershman, Eduard Hovy cs.CL, cs.AI, cs.LG 2022-10-09
BLAB Reporter: Automated journalism covering the Blue Amazon Yan V. Sym, João Gabriel M. Campos, Fabio G. Cozman cs.CL 2022-10-08
Bird-Eye Transformers for Text Generation Models Lei Sha, Yuhang Song, Yordan Yordanov, Tommaso Salvatori, Thomas Lukasiewicz cs.CL 2022-10-08
A Unified Encoder-Decoder Framework with Entity Memory Zhihan Zhang, Wenhao Yu, Chenguang Zhu, Meng Jiang cs.CL 2022-10-07
Unsupervised Sentence Textual Similarity with Compositional Phrase Semantics Zihao Wang, Jiaheng Dou, Yong Zhang cs.CL 2022-10-05
Synonym Detection Using Syntactic Dependency And Neural Embeddings Dongqiang Yang, Pikun Wang, Xiaodong Sun, Ning Li cs.CL, cs.AI 2022-09-30
Co-Writing Screenplays and Theatre Scripts with Language Models: An Evaluation by Industry Professionals Piotr Mirowski, Kory W. Mathewson, Jaylen Pittman, Richard Evans cs.HC, cs.CL 2022-09-29
DR.BENCH: Diagnostic Reasoning Benchmark for Clinical Natural Language Processing Yanjun Gao, Dmitriy Dligach, Timothy Miller, John Caskey, Brihat Sharma, Matthew M Churpek, Majid Afshar cs.CL, cs.AI 2022-09-29
FiD-Light: Efficient and Effective Retrieval-Augmented Text Generation Sebastian Hofstätter, Jiecao Chen, Karthik Raman, Hamed Zamani cs.CL, cs.IR 2022-09-28
Informative Text Generation from Knowledge Triples Zihao Fu, Yijiang River Dong, Lidong Bing, Wai Lam cs.CL 2022-09-26
Controllable Text Generation for Open-Domain Creativity and Fairness Nanyun Peng cs.CL, cs.AI 2022-09-24
Can we do that simpler? Simple, Efficient, High-Quality Evaluation Metrics for NLG Jens Grünwald, Christoph Leiter, Steffen Eger cs.CL, cs.LG 2022-09-20
Selective Token Generation for Few-shot Natural Language Generation Daejin Jo, Taehwan Kwon, Eun-Sol Kim, Sungwoong Kim cs.CL, cs.LG 2022-09-17
TwHIN-BERT: A Socially-Enriched Pre-trained Language Model for Multilingual Tweet Representations Xinyang Zhang, Yury Malkov, Omar Florez, Serim Park, Brian McWilliams, Jiawei Han, Ahmed El-Kishky cs.CL 2022-09-15
Distribution Aware Metrics for Conditional Natural Language Generation David M Chan, Yiming Ni, Austin Myers, Sudheendra Vijayanarasimhan, David A Ross, John Canny cs.CL, cs.AI, cs.CV, cs.LG 2022-09-15
vec2text with Round-Trip Translations Geoffrey Cideron, Sertan Girgin, Anton Raichuk, Olivier Pietquin, Olivier Bachem, Léonard Hussenot cs.CL, cs.LG 2022-09-14
Visual Recipe Flow: A Dataset for Learning Visual State Changes of Objects with Recipe Flows Keisuke Shirai, Atsushi Hashimoto, Taichi Nishimura, Hirotaka Kameko, Shuhei Kurita, Yoshitaka Ushiku, Shinsuke Mori cs.CL, cs.AI 2022-09-13
Elaboration-Generating Commonsense Question Answering at Scale Wenya Wang, Vivek Srikumar, Hanna Hajishirzi, Noah A. Smith cs.CL 2022-09-02
Multi-Modal Experience Inspired AI Creation Qian Cao, Xu Chen, Ruihua Song, Hao Jiang, Guang Yang, Zhao Cao cs.AI 2022-09-02
Unified Knowledge Prompt Pre-training for Customer Service Dialogues Keqing He, Jingang Wang, Chaobo Sun, Wei Wu cs.CL 2022-08-31
StoryTrans: Non-Parallel Story Author-Style Transfer with Discourse Representations and Content Enhancing Xuekai Zhu, Jian Guan, Minlie Huang, Juan Liu cs.CL 2022-08-29
GenTUS: Simulating User Behaviour and Language in Task-oriented Dialogues with Generative Transformers Hsien-Chin Lin, Christian Geishauser, Shutong Feng, Nurul Lubis, Carel van Niekerk, Michael Heck, Milica Gašić cs.CL 2022-08-23
Automatic tagging of knowledge points for K12 math problems Xiaolu Wang, Ziqi Ding, Liangyu Chen cs.CL 2022-08-21
Performance Optimization for Semantic Communications: An Attention-based Reinforcement Learning Approach Yining Wang, Mingzhe Chen, Tao Luo, Walid Saad, Dusit Niyato, H. Vincent Poor, Shuguang Cui cs.IT, cs.AI, math.IT 2022-08-17
Understanding Attention for Vision-and-Language Tasks Feiqi Cao, Soyeon Caren Han, Siqu Long, Changwei Xu, Josiah Poon cs.CV, cs.CL 2022-08-17
A Representation Modeling Based Language GAN with Completely Random Initialization Da Ren, Qing Li cs.CL 2022-08-04
LaKo: Knowledge-driven Visual Question Answering via Late Knowledge-to-Text Injection Zhuo Chen, Yufeng Huang, Jiaoyan Chen, Yuxia Geng, Yin Fang, Jeff Pan, Ningyu Zhang, Wen Zhang cs.CV, cs.AI 2022-07-26
Leveraging Natural Supervision for Language Representation Learning and Generation Mingda Chen cs.CL 2022-07-21
Syntax Controlled Knowledge Graph-to-Text Generation with Order and Semantic Consistency Jin Liu, Chongfeng Fan, Fengyu Zhou, Huijuan Xu cs.AI 2022-07-02
Is neural language acquisition similar to natural? A chronological probing study Ekaterina Voloshina, Oleg Serikov, Tatiana Shavrina cs.CL 2022-07-01
Evaluation of Semantic Answer Similarity Metrics Farida Mustafazade, Peter F. Ebbinghaus cs.CL, cs.AI, cs.LG 2022-06-25
BenchCLAMP: A Benchmark for Evaluating Language Models on Semantic Parsing Subhro Roy, Sam Thomson, Tongfei Chen, Richard Shin, Adam Pauls, Jason Eisner, Benjamin Van Durme cs.CL 2022-06-21
Interpretable AMR-Based Question Decomposition for Multi-hop Question Answering Zhenyun Deng, Yonghua Zhu, Yang Chen, Michael Witbrock, Patricia Riddle cs.CL 2022-06-16
An Exploration of Post-Editing Effectiveness in Text Summarization Vivian Lai, Alison Smith-Renner, Ke Zhang, Ruijia Cheng, Wenjuan Zhang, Joel Tetreault, Alejandro Jaimes cs.CL, cs.AI, cs.HC 2022-06-13
Plot Writing From Pre-Trained Language Models Yiping Jin, Vishakha Kadam, Dittaya Wanvarie cs.CL 2022-06-07
Enhancing Dual-Encoders with Question and Answer Cross-Embeddings for Answer Retrieval Yanmeng Wang, Jun Bai, Ye Wang, Jianfei Zhang, Wenge Rong, Zongcheng Ji, Shaojun Wang, Jing Xiao cs.CL, cs.AI 2022-06-07
Dict-TTS: Learning to Pronounce with Prior Dictionary Knowledge for Text-to-Speech Ziyue Jiang, Su Zhe, Zhou Zhao, Qian Yang, Yi Ren, Jinglin Liu, Zhenhui Ye eess.AS, cs.CL, cs.SD 2022-06-05
Beyond Opinion Mining: Summarizing Opinions of Customer Reviews Reinald Kim Amplayo, Arthur Bražinskas, Yoshi Suhara, Xiaolan Wang, Bing Liu cs.CL, cs.AI, cs.LG 2022-06-03
Revisiting Generative Commonsense Reasoning: A Pre-Ordering Approach Chao Zhao, Faeze Brahman, Tenghao Huang, Snigdha Chaturvedi cs.CL 2022-05-26
Automatic question generation based on sentence structure analysis using machine learning approach Miroslav Blšták, Viera Rozinajová cs.CL, cs.AI 2022-05-25
PLOG: Table-to-Logic Pretraining for Logical Table-to-Text Generation Ao Liu, Haoyu Dong, Naoaki Okazaki, Shi Han, Dongmei Zhang cs.CL 2022-05-25
Exploring industrial safety knowledge via Zipf law Zhenhua Wang, Ming Ren, Dong Gao, Zhuang Li cs.CL 2022-05-25
RSTGen: Imbuing Fine-Grained Interpretable Control into Long-FormText Generators Rilwan A. Adewoyin, Ritabrata Dutta, Yulan He cs.CL 2022-05-25
A Dynamic, Interpreted CheckList for Meaning-oriented NLG Metric Evaluation – through the Lens of Semantic Similarity Rating Laura Zeidler, Juri Opitz, Anette Frank cs.CL 2022-05-24
What Makes Data-to-Text Generation Hard for Pretrained Language Models? Moniba Keymanesh, Adrian Benton, Mark Dredze cs.CL, cs.AI, cs.IR, cs.LG 2022-05-23
A Self-Paced Mixed Distillation Method for Non-Autoregressive Generation Weizhen Qi, Yeyun Gong, Yelong Shen, Jian Jiao, Yu Yan, Houqiang Li, Ruofei Zhang, Weizhu Chen, Nan Duan cs.CL 2022-05-23
CORAL: Contextual Response Retrievability Loss Function for Training Dialog Generation Models Bishal Santra, Ravi Ghadia, Arpit Dwivedi, Manish Gupta, Pawan Goyal cs.CL 2022-05-21
Exploiting Inductive Bias in Transformers for Unsupervised Disentanglement of Syntax and Semantics with VAEs Ghazi Felhi, Joseph Le Roux, Djamé Seddah cs.CL, cs.LG 2022-05-12
Robust (Controlled) Table-to-Text Generation with Structure-Aware Equivariance Learning Fei Wang, Zhewei Xu, Pedro Szekely, Muhao Chen cs.CL, cs.AI, cs.LG 2022-05-08
Language Models Can See: Plugging Visual Controls in Text Generation Yixuan Su, Tian Lan, Yahui Liu, Fangyu Liu, Dani Yogatama, Yan Wang, Lingpeng Kong, Nigel Collier cs.CV, cs.CL 2022-05-05
Efficient Few-Shot Fine-Tuning for Opinion Summarization Arthur Bražinskas, Ramesh Nallapati, Mohit Bansal, Markus Dreyer cs.CL, cs.AI, cs.LG 2022-05-04
Faithful to the Document or to the World? Mitigating Hallucinations via Entity-linked Knowledge in Abstractive Summarization Yue Dong, John Wieting, Pat Verga cs.CL 2022-04-28
Recovering Patient Journeys: A Corpus of Biomedical Entities and Relations on Twitter (BEAR) Amelie Wührl, Roman Klinger cs.CL, cs.IR 2022-04-21
A Survey on Non-Autoregressive Generation for Neural Machine Translation and Beyond Yisheng Xiao, Lijun Wu, Junliang Guo, Juntao Li, Min Zhang, Tao Qin, Tie-yan Liu cs.CL, cs.LG 2022-04-20
Rows from Many Sources: Enriching row completions from Wikidata with a pre-trained Language Model Carina Negreanu, Alperen Karaoglu, Jack Williams, Shuang Chen, Daniel Fabian, Andrew Gordon, Chin-Yew Lin cs.CL, cs.AI 2022-04-14
GAP: A Graph-aware Language Model Framework for Knowledge Graph-to-Text Generation Anthony Colas, Mehrdad Alvandipour, Daisy Zhe Wang cs.CL 2022-04-13
Explanation Graph Generation via Pre-trained Language Models: An Empirical Study with Contrastive Learning Swarnadeep Saha, Prateek Yadav, Mohit Bansal cs.CL, cs.AI, cs.LG 2022-04-11
Explaining Deep Convolutional Neural Networks via Latent Visual-Semantic Filter Attention Yu Yang, Seungbae Kim, Jungseock Joo cs.CV, cs.AI, cs.LG 2022-04-10
Knowledge Infused Decoding Ruibo Liu, Guoqing Zheng, Shashank Gupta, Radhika Gaonkar, Chongyang Gao, Soroush Vosoughi, Milad Shokouhi, Ahmed Hassan Awadallah cs.CL, cs.AI, cs.LG 2022-04-06
CLEVR-X: A Visual Reasoning Dataset for Natural Language Explanations Leonard Salewski, A. Sophia Koepke, Hendrik P. A. Lensch, Zeynep Akata cs.CV, cs.CL 2022-04-05
Bridge-Prompt: Towards Ordinal Action Understanding in Instructional Videos Muheng Li, Lei Chen, Yueqi Duan, Zhilan Hu, Jianjiang Feng, Jie Zhou, Jiwen Lu cs.CV, cs.AI, cs.LG 2022-03-26
A Roadmap for Big Model Sha Yuan, Hanyu Zhao, Shuai Zhao, Jiahong Leng, Yangxiao Liang, Xiaozhi Wang, Jifan Yu, Xin Lv, Zhou Shao, Jiaao He, Yankai Lin, Xu Han, Zhenghao Liu, Ning Ding, Yongming Rao, Yizhao Gao, Liang Zhang, Ming Ding, Cong Fang, Yisen Wang, Mingsheng Long, Jing Zhang, Yinpeng Dong, Tianyu Pang, Peng Cui, Lingxiao Huang, Zheng Liang, Huawei Shen, Hui Zhang, Quanshi Zhang, Qingxiu Dong, Zhixing Tan, Mingxuan Wang, Shuo Wang, Long Zhou, Haoran Li, Junwei Bao, Yingwei Pan, Weinan Zhang, Zhou Yu, Rui Yan, Chence Shi, Minghao Xu, Zuobai Zhang, Guoqiang Wang, Xiang Pan, Mengjie Li, Xiaoyu Chu, Zijun Yao, Fangwei Zhu, Shulin Cao, Weicheng Xue, Zixuan Ma, Zhengyan Zhang, Shengding Hu, Yujia Qin, Chaojun Xiao, Zheni Zeng, Ganqu Cui, Weize Chen, Weilin Zhao, Yuan Yao, Peng Li, Wenzhao Zheng, Wenliang Zhao, Ziyi Wang, Borui Zhang, Nanyi Fei, Anwen Hu, Zenan Ling, Haoyang Li, Boxi Cao, Xianpei Han, Weidong Zhan, Baobao Chang, Hao Sun, Jiawen Deng, Juanzi Li, Lei Hou, Xigang Cao, Jidong Zhai, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Jiwen Lu, Zhiwu Lu, Qin Jin, Ruihua Song, Ji-Rong Wen, Zhouchen Lin, Liwei Wang, Hang Su, Jun Zhu, Zhifang Sui, Jiajun Zhang, Yang Liu, Xiaodong He, Minlie Huang, Jian Tang, Jie Tang cs.LG, cs.AI, cs.CL 2022-03-26
Mitigating Gender Bias in Distilled Language Models via Counterfactual Role Reversal Umang Gupta, Jwala Dhamala, Varun Kumar, Apurv Verma, Yada Pruksachatkun, Satyapriya Krishna, Rahul Gupta, Kai-Wei Chang, Greg Ver Steeg, Aram Galstyan cs.CL, cs.LG 2022-03-23
An Empirical Study on Learning and Improving the Search Objective for Unsupervised Paraphrasing Weikai Steven Lu cs.CL, cs.AI, cs.LG 2022-03-23
Perturbations in the Wild: Leveraging Human-Written Text Perturbations for Realistic Adversarial Attack and Defense Thai Le, Jooyoung Lee, Kevin Yen, Yifan Hu, Dongwon Lee cs.LG, cs.CL, cs.CR 2022-03-19
Dependency-based Mixture Language Models Zhixian Yang, Xiaojun Wan cs.CL 2022-03-19
RoMe: A Robust Metric for Evaluating Natural Language Generation Md Rashad Al Hasan Rony, Liubov Kovriguina, Debanjan Chaudhuri, Ricardo Usbeck, Jens Lehmann cs.CL, cs.AI 2022-03-17
PLANET: Dynamic Content Planning in Autoregressive Transformers for Long-form Text Generation Zhe Hu, Hou Pong Chan, Jiachen Liu, Xinyan Xiao, Hua Wu, Lifu Huang cs.CL 2022-03-17
TegTok: Augmenting Text Generation via Task-specific and Open-world Knowledge Chao-Hong Tan, Jia-Chen Gu, Chongyang Tao, Zhen-Hua Ling, Can Xu, Huang Hu, Xiubo Geng, Daxin Jiang cs.CL, cs.AI 2022-03-16
Graph Pre-training for AMR Parsing and Generation Xuefeng Bai, Yulong Chen, Yue Zhang cs.CL 2022-03-15
Pruned Graph Neural Network for Short Story Ordering Melika Golestani, Zeinab Borhanifard, Farnaz Tahmasebian, Heshaam Faili cs.CL 2022-03-13
IndicNLG Suite: Multilingual Datasets for Diverse NLG Tasks in Indic Languages Aman Kumar, Himani Shrotriya, Prachi Sahu, Raj Dabre, Ratish Puduppully, Anoop Kunchukuttan, Amogh Mishra, Mitesh M. Khapra, Pratyush Kumar cs.CL, cs.AI 2022-03-10
Recent Advances in Neural Text Generation: A Task-Agnostic Survey Chen Tang, Frank Guerin, Yucheng Li, Chenghua Lin cs.CL, cs.AI 2022-03-06
Deep Latent-Variable Models for Text Generation Xiaoyu Shen cs.CL 2022-03-03

< Previous